Sökning: "teknik åk 4-6"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden teknik åk 4-6.

 1. 1. Programmering I Teknikläromedel : En kvalitativ innehålls- och bildanalys av hur bild och text samverkar i läroböcker inom teknikämnet för åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Minea Matero; Golestan Rahem Dost; [2021]
  Nyckelord :bildningsemfaser; läromedelsanalys; teknikämnet; programmering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie, som är en kvalitativ innehållsanalys, är att undersöka hur bild och text samverkar och kompletterar varandra i teknikläroböcker om programmering i åk 4–6. Detta är intressant då programmering är ett nytt innehåll i kursplanen i teknik, ämnet är obligatorisk sedan höstterminen 2018 och har därmed inte någon tidigare tradition inom den svenska grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i ämnet teknik : En studie kring utmaningar och möjligheter med formativ bedömning på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Kajsa Dufbäck; [2020]
  Nyckelord :Lärares erfarenheter • Formativ bedömning • Lärares uppfattningar • Teknik i åk 4-6 • Teknik på mellanstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how teachers assess their students in the technology subject based on formative assessment. As a method, semi-structured interviews were used and conducted with six middle school technology teachers. LÄS MER

 3. 3. Lärarstudenters utveckling av PCK vid deltagande i learning studies.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Carl Broman; [2019-07-02]
  Nyckelord :science teachers; pedagogical content knowledge; learning study; teacher students´ learning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur lärarstudenters PCK (pedagogical content knowledge) påverkas genom att delta i learning studies inom det naturorienterande ämnet fysik. Syftet uppnås genom att besvara följande frågeställningar: • Hur resonerar lärarstudenter kring det ämnesinnehåll som de ska och har undervisat i och förändras det under learning studyn? • Hur resonerar lärarstudenter kring kritiska aspekter i början av studien respektive slutet av studien och hur förändras det under learning studyn? • Hur utvecklas studenternas Pedagogical Content Knowledge under arbetets gång? En fallstudie genomfördes för att kunna besvara undersökningens frågeställningar och uppnå syftet med undersökningen. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet och identitet i skolans miljöe r- En kvalitativ undersökning på flerspråkighetens betydelse för identitetsutvecklingen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk

  Författare :Amanda Björk; [2019]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Identitet; flerspråkighet; Socialkonstruktivistiskt perspektiv; Språkutvecklande arbetssätt; grundskolan.;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts för att bidra till forskningen kring hur man kan arbeta språkutvecklande i skolan och vad det kan ha för vinster i identitetsutvecklingen.Denna uppsats undersöker flerspråkighet, elevernas egna modersmål/förstaspråk, i relation till identiteten i skolans olika miljöer. LÄS MER

 5. 5. Länken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Evelina Hüll; [2018]
  Nyckelord :School; The Link; Skolan; Skolan Länken; Länken;

  Sammanfattning : Detta är en skola som är uppdelad i olika huskroppar som kan bidra till närmare kontakt och relation till elever och lärare men framförallt till den årskurs som man går i och de allra närmsta årskurserna. Detta skapar också en närmre relation mellan elev och hus som kan ge en trygghet, ett hem att fly till. LÄS MER