Sökning: "teknik material i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden teknik material i förskolan.

 1. 1. NTA i förskolan : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om NTA i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Madelene Hedlund; [2022]
  Nyckelord :inquiry; natural science; NTA; preschool; technique; förskola; naturvetenskap; NTA; teknik; undersökande arbetssätt;

  Sammanfattning : Studien har sin bakgrund i ett nytt material som har börjat implementeras i förskolors verksamheter runt om i landet. Materialet heter NTA och handlar om teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med denna studie är att få en inblick i förskollärares uppfattningar om NTA i förskolan. LÄS MER

 2. 2. ”Jag har ju suttit i legolådan i 1000 år, det har ju inte barnen” : En intervjustudie med sex förskollärare med fokus på bygg- och konstruktionslek i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Svensson; Therese Sörensen; [2022]
  Nyckelord :Teknik; bygg och konstruktion; materialets betydelse; förskola; pedagogers betydelse.;

  Sammanfattning : Skolinspektionen skriver i en rapport från 2017 att deras granskning visar att pedagoger sällan är närvarande i barns bygg- och konstruktionslekar och att de sällan bidrar med samtal och utmanande frågor som hjälper barnen att utveckla sina förmågor inom bygg och konstruktion. I förskolans läroplan (Skolverket 2018, s. LÄS MER

 3. 3. "Bygg och konstruktion finns väl på alla förskolor?" : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattning av bygg och konstruktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elin Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; engenering; building and construktion; Förskola; förskollärare; teknik; bygg och konstruktion;

  Sammanfattning : Teknik är ett väldigt brett ämne och denna uppsats har valt att rikta in sig på bygg ochkonstruktion. Forskning visar att förskollärare finner begreppet teknik svårdefinieratoch hur arbetet med bygg och konstruktion ska belysas i svensk förskola finns detytterst lite forskning om. LÄS MER

 4. 4. Digital teknik i förskolan : Förskollärares föreställningar kring digital teknik i förskolans undervisning och för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Jennie Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Children s participation; Digital technology; Preschool teachers; Knowledge; Barns delaktighet; Digital teknik; Förskollärare; Kunskap;

  Sammanfattning : Denna studien syftar till att ta reda på hur förskollärare resonerar kring digital teknik samt hur de integrerar digitala verktyg i sin undervisning. Studiens syfte har undersökts genom kvalitativa intervjuer med 4 stycken förskollärare från två olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Teknik i förskolan : En studie om hur förskollärare uppfattar teknik och teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Nina Lind; Therese Kvarnlöf; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Teknikundervisning; Teknik i förskolan;

  Sammanfattning : This study contributes knowledge about how preschool teachers perceive the concept technology and how they experience technology teaching in preschool. The collection of the empirical material has been done through interviews with six active preschool teachers and through a questionnaire that was sent out to all a municipality preschool teachers and babysitters. LÄS MER