Sökning: "teknisktavfall"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet teknisktavfall.

  1. 1. ”Livslängden känns inte jättelång på mobiltelefoner” : En kvalitativ studie om människors syn på konsumtion och användning av mobiltelefoner, datorer och surfplattor

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

    Författare :Julia Lövenhamn; [2019]
    Nyckelord :konsumtion; konsumtionskultur; konsumtionsbeteende; avfall; teknisktavfall; mobil; dator; surfplatta;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker människors tankar och resonemang gällande konsumtion och avfall av tekniska föremål det vill säga, mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Studien undersöker hur urvalsgruppens upplevelser och tankar gällande tekniska föremål som brukas dagligen. LÄS MER