Sökning: "teknologi acceptans"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden teknologi acceptans.

 1. 1. Kundförtroende inom digital bankverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Envall; Lisa Norgren; [2020]
  Nyckelord :Trust; digitalization; bank; digital banking; risk; relationship; Förtroende; digitalisering; bank; digital bank; risk; relation;

  Sammanfattning : During the last two decades, technological development and digitalization have had a major impact on societies worldwide. Industries have been forced to adapt to the technological development and implement new technology in order to remain competitive. LÄS MER

 2. 2. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 3. 3. Bankbyte och dess förväntningar : en kvantitativ studie om bankkunders förväntningar vid ett bankbyte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Filippa Stare; Pontus Persson; [2020]
  Nyckelord :Switch of bank; expectations; technology acceptance model; switching costs; buyer decision process; Bankbyte; förväntningar; teknologiacceptansmodellen; byteskostnader; köpbeslutsprocessen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kundernas förväntningar på användarvänlighet på bankers produktutbud och förväntningar på byteskostnader har påverkats av ett bankbyte eller komplettering av en bank till. Det är av vikt för banker att förstå kunders förväntningar då kundrörligheten har ökat de senaste åren, därav är det fler kunder som genomgår bankbyte eller kompletterar med en bank till. LÄS MER

 4. 4. Teknologiska innovationer : attityder och värden ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Hofverberg; Anders Martinsson; Sara Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Technological innovations; value creation; attitude; consumer facing technologies; physical store; Teknologiska innovationer; värdeskapande; attityd; konsumentinriktade teknologier; fysisk butik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett ständigt utvecklande av den fysiska modehandeln har lett till möjligheter att utveckla en shoppingupplevelse för konsument för att bemöta konkurrens från den digitala handelsplatsen. Detta har lett till att den fysiska butiken implementerar alternativ som teknologiska innovationer för att höja shoppingupplevelsen för konsumenten. LÄS MER

 5. 5. Individers känslor, upplevelser och acceptans av e-hälsa : En inblick i individers förhållande till teknik och hälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ina Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :User acceptance; attitudes; e-health; communication; patient experience.; Användaracceptansen; attityder; e-hälsa; kommunikation; patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regeringens utformning av Vision e-hälsa 2025 ska göra Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter att främja jämlik hälsa. E-hälsa är ett nytt sätt för sjuksköterskan att kommunicera och ge omsorg för och till patienten. Med nya verktyg uppstår även nya hinder. LÄS MER