Sökning: "telefon arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden telefon arbete.

 1. 1. Distansarbetets omvälvande effekter. Dess påverkan på motivationen och ledarskapet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Wernersson; Elin Swärdh Sandell; [2021-11-24]
  Nyckelord :Distansarbete; Motivation; Ledarskap; Tjänstebolag; Arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien grundar sig i den ökade mängden distansarbete till följd av Covid-19.Flera företag har på grund av detta fått genomgå stora organisatoriska förändringar som medförtmånga utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivares syn på belastningsregisterkontroll och makten mellan raderna - En kvalitativ studie med kriminologisk inriktning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Tarnvik-Laesker; [2021-04-15]
  Nyckelord :belastningsregisterkontroll; arbetsgivare; kritisk diskursanalys; Becker; makt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka arbetsgivares syn på belastningsregisterkontrollens funktion,vad det finns för andra former av kontroller samt vilka maktaspekter som går att utläsa iintervjupersonernas språk genom kritisk diskursanalys.Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med fyraarbetsgivare från olika delar av Sverige via videomöte och telefon. LÄS MER

 3. 3. Plugg, prekariat och profession : En kvantitativ studie av det journalistiska arbetslivet efter examen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elvis Enström; Daniel Wyser; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; prekariat; professionalisering; Utbildning; Södertörn; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats med syftet att undersöka de tidigare journaliststudenternas vid Södertörns högskola etablering på arbetsmarknaden. Det studien fokuserar på är de mest förkommande typerna av arbeten, huruvida en journalistutbildning bidrar till en mer professionaliserad journalistik och även hur dessa alumner upplever arbetsmarknaden med det journalistiska prekariatet som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. En Explorativ Studie kring Övergången Från Fysiska Till Digitala Samtal och Dess Påverkan på Terapeutiska Samtal - Ur Psykologstudenters Perspektiv

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mirran Salih; [2021]
  Nyckelord :terapi; övergång; digitalisering; riktlinjer; COVID-19;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av psykologisk behandling är ett fenomen som börjat få mer utrymme i dagens samhälle de senaste åren. Det finns dock fortfarande stora kunskapsluckor som behöver fyllas, särskilt kring det kvalitativa. Denna studie hade i syfte att undersöka hur psykologstudenter upplevt en påtvingad övergång, i samband med COVID-19. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever första linjens chefer inom vård och omsorg i offentlig sektor stöd i sitt arbete under Covid-19-pandemin? : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Amanda Björklund; [2021]
  Nyckelord :covid-19; first line manager; occupational health; public sector; work support; arbetshälsa; covid-19; första linjens chefer; offentlig sektor; stöd i arbetet;

  Sammanfattning : Author: Amanda Björklund  Title: How do first-line managers in health and care in the public sector experience work support during the Covid-19 pandemic? An interview study Course: Master thesis in Occupational Health Sciences, 30 credits’ Institution: University of Gävle  Aim: The aim of the study is to investigate through interviews how first-line managers in health and care in the public sector experience work support during the Covid-19 pandemic. Method: The study was a semi-structured interview study where the interviews were conducted by telephone or digitally via Teams. LÄS MER