Sökning: "telemedicin"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet telemedicin.

 1. 1. Distansvård - en möjlighet eller en begränsning? : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Sköld; Pär Styf; [2019]
  Nyckelord :Distansvård; patienter; telemedicin; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internetanvändningen har expanderat snabbt och har utifrån ett omvårdnadsperspektiv skapat stora förändringar för såväl sjukvårdspersonal som patienter. IKT (informations- och kommunikationsteknik) har gjort det möjligt att få vård och stöd på distans även för patienter med stort behov av omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdspersonals inställning till videobesök

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mattias Hamberg; Hugo Bouvier; [2018]
  Nyckelord :video visits; telemedicine; TAM; health care; user acceptance; videobesök; telemedicin; TAM; sjukvård; användaracceptans;

  Sammanfattning : I Sverige har en rad olika mobila applikationer vuxit fram där patienter kan ställa frågor och konsultera läkare med hjälp av videobesök. Dessa typer av tjänster är i dagsläget menat att användas som ett substitut eller komplement till traditionella vårdbesök med syfte att avlasta sjukhus och tillgängliggöra vård. LÄS MER

 3. 3. Digitala vårdcentraler : En systematisk litteraturstudie om dess möjligheter att öka tillgängligheten till primärvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Patriksson Karlsson; [2018]
  Nyckelord :virtual visit; digital visit; telemedicine; primary health care; virtuellt vårdbesök; digitalt vårdbesök; telemedicin; primärvård;

  Sammanfattning : Inledning: Primärvården i Sverige är i behov av förändring då dess struktur och resursfördelning behöver anpassas för att klara av att möta de framtida utmaningar som primärvården står inför med en befolkning som lever allt längre, kroniska sjukdomar samt multisjuka, där en möjlig lösning skulle kunna tänkas vara digitalisering av primärvården.  Syfte: Det här examensarbetet syftar till att undersöka digitala vårdcentralers möjligheter att bidra till en förbättrad tillgänglighet till primärvården i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Möjlig användning av app för digitalvård av högt blodtryck : insikter från marknadsundersökning samt litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elin Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan en tredjedel av världens vuxna befolkning har högt blodtryck. Högt blodtryck definieras som systoliska tryck≥ 140 mmHg och/eller diastolisk tryck ≥ 90 mmHg. För att få vård för sitt höga blodtryck har metoden länge varit att gå till en vårdcentral för att båda mäta blodtrycket och få medicin. LÄS MER

 5. 5. Ambulansteamets betydelse för att minska tiden från symptomdebut till behandling av stroke : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rodrigo Roa; [2018]
  Nyckelord :Stroke; Emergency medical service; Time; Prehospital thrombolysis; Mobile Stroke Unit; Stroke; Ambulanspersonal; Tid; Prehospital trombolys; Mobile Stroke Unit;

  Sammanfattning : Stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. I Sverige drabbas cirka 25 000 personer årligen. Patienter med stroke är den enskilda sjukdomsgrupp som står för flest vårddagar på svenska sjukhus. LÄS MER