Sökning: "tematisk fördjupning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden tematisk fördjupning.

 1. 1. Hur hanterar medlemmar i företag spänningar? - En kvalitativ studie om hur medlemmar hanterar spänningar mellan ett traditionellt styrsystem och ett modernare styrsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Dev Chand; Dennis Wigren; [2021]
  Nyckelord :Traditional management control; Lean; Control systems; Tensions; Interdependencies; MCS; Loose coupling; Traditionell verksamhetsstyrning; Lean; Styrsystem; Spänningar; Interdependencies; MCS; Loose coupling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studien är att öka förståelsen kring hur medlemmar hanterar spänningar mellan ett traditionellt styrsystem och ett modernt styrsystem. Metod: För att besvara studiens syfte har vi använt oss av den naturalistiska forskningsfilosofin och en induktiv forskningsansats. LÄS MER

 2. 2. Relationen är A och O : En kvalitativ intervjustudie om vad skolkuratorer anser vara förutsättningar för att bygga en relation med ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Felicia Wiss; Emma Ståhlgren; [2019]
  Nyckelord :School counselor; therapeutic relation; Carl Rogers; relationship creation; thematic analysis; social work; Skolkurator; terapeutisk relation; Carl Rogers; relationsskapande; tematisk analys; socialt arbete;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i studien var relationens betydelse och fokus i studien har varit att undersöka vad skolkuratorer anser vara förutsättningar för att bygga en relation med ungdomar. För att möjliggöra det har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med skolkuratorer i tre kommuner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. ”Homosexualitet är någonting hemskt och jag är på grund av det helt värdelös.” : Homosexuella personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcelina Malinowska; David Stolt; [2019]
  Nyckelord :lgbt; gay; lesbian; sexual orientation; microaggressions; internalized homophobia; hypervigilance; self-concealment; heteronormativity; heterosexism; stigmatization; prejudice; homonegativity; mental health; victimization; discrimination; exoticization; lgbt-community; thematic analysis; qualitative research; lgbt-research; hbtq; lesbisk; sexuell läggning; mikroaggressioner; internaliserad homofobi; hypervigilans; heteronormativitet; heterosexism; stigmatisering; fördomar; homonegativitet; psykisk ohälsa; utsatthet; diskriminering; exotifiering; hbtq-community; tematisk analys; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att kvalitativt undersöka upplevelsen av minoritetsstress samt dess påverkan och hantering hos homosexuella i Sverige. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer i åldern 22 till 44 år, vars berättelser analyserades med hjälp av en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Ska vi låta boken styra? : Lärares erfarenheter av att arbeta med respektive utan matematikbok

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Andersson; Anna-Clara Karlman; [2018]
  Nyckelord :livsvärldsteorin; matematikbok; varierad undervisning; undervisningens utformning;

  Sammanfattning : I skolan har läroböcker länge haft en framträdande och central roll i matematikundervisningen. Det har visat sig att allt fler lärare har börjat välja bort boken i undervisningen och istället arbeta mer varierat. LÄS MER

 5. 5. Djurens roll i förskolan : En fallstudie om två förskolor med djurinriktning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Erika Jiremyr; Sanja Magnfält; [2016]
  Nyckelord :Djur; Förskola; Sociokulturellt perspektiv; Speciell- och traditionell inriktning; Aktivitetstriangeln;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att, genom observationer, undersöka djurens roll i förskolans verksamhet. Syftet är således att skildra de pedagogiska lärprocesser som förekommer i förskolor som involverar djur i sin dagliga verksamhet, bidra med kunskaper om hur djur kan påverka förskolans verksamhet och hur djurhållning kan tillämpas i den traditionella förskolan. LÄS MER