Sökning: "tematisk litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden tematisk litteratur.

 1. 1. Läslust – en klassfråga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl-Johan Löfgren; Kerim Serifler; [2023]
  Nyckelord :Elever; igenkänning; inre motivation; läsengagemang; läslust; läs- och skrivfärdigheter; SES; socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt undersöker relationen mellan socioekonomisk bakgrund och läslust samt presenterar förslag från forskningen på hur lärare kan arbeta för att främja läslust. Genom tematisk analys av vetenskapliga artiklar har vi arbetat fram ett resultat som besvarar följande två frågor: (1) Hur relaterar elevers socioekonomiska bakgrund till deras läslust? och (2) Vilka arbetssätt främjar elevers läslust i grundskolans senare år? Studien lyfter fram tre faktorer som är avgörande för hur relationen mellan elevers socioekonomiska bakgrund och läslust ser ut: tillgången till böcker, de tidiga läsupplevelserna och läsfärdigheten. LÄS MER

 2. 2. ”…bara en levande varelse” : - En tematisk analys med genusperspektiv av Viktoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883) samt didaktisk tillämpning av verken för skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Hallan; [2023]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Anne Charlotte Leffler; genus; könsnormer; värdegrundsarbete; litteratursamtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Victoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883), två noveller som tillkom under en period i Sverige då frågor om kön debatterades flitigt. Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur värdegrundsarbete angående könsnormer och -värden kan bedrivas i svenskundervisningen på gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Barn som växer upp och går i skolan i ett särskilt utsatt område : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Frida Mann; Erika Alvhage; [2023]
  Nyckelord :Low socio-economic status; particularly vulnerable areas; risk and protective factors; antisocial norm breaking behavior; ecological explanatory model and girls.; Låg socioekonomisk status; särskilt utsatta områden; risk- och skyddsfaktorer; antisocialt normbrytande beteende; den ekologiska förklaringsmodellen och flickor.;

  Sammanfattning : This report examines the risk and protective factors that the students who live and attend school in a particularly vulnerable area have, according to the “school personnel”, that are linked to antisocial and norm-breaking behavior. A particular targeting has been made for the girl’s risk- and protective factors. LÄS MER

 4. 4. Delar av en helhet. Tematisk interaktion mellan berättelserna i Sara Stridsbergs "Darling River"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Snöfrid Sävborg; [2022-02-17]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; Darling River; Lolita; Teman; Interaktiva metaforer; Themes; Interactive metaphors;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how the different storylines in Sara Stridsberg’s "Darling River" interact and illuminate one another. To achieve this, it uses Max Black’s theory of interactive metaphors, and focuses on three thematic clusters: the sexualised child, victims, and perpetrators; captivity, freedom, and loneliness; and motherhood and motherlessness. LÄS MER

 5. 5. BIM i offentlig fastighetsförvaltning : En fallstudie om informationsbehov, nuvarande arbetsprocesser och CoClass

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rickard Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :BIM; Facility Management; Information Needs; Current Working Processes; CoClass; BIM; fastighetsförvaltning; informationsbehov; nuvarande arbetsprocesser; CoClass;

  Sammanfattning : Skapande och användande av byggnadsinformationsmodeller (BIM) har fått ökat intresse från byggbranschen på grund av dess förmåga att lagra och hantera information. Med detta ökade intresse har även nya användningsområden utvecklats, bland annat tillämpning inom fastighetsförvaltning. LÄS MER