Sökning: "tematiska arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden tematiska arbetssätt.

 1. 1. Digitalt arbetssätt - Det nya normala : En kvalitativ studie om hur svenska rekryteringsföretag anpassat sin digitalisering och kommunikation efter en förändrad omgivning orsakat av Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Melicia Lindström; Elin Hallström; [2021]
  Nyckelord :rekrytering; krishantering; kommunikation; digitalisering; Covid-19; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Covid-19 gick från att vara en lokal epidemi till att bli en förödande pandemi som drabbat företag och privatpersoner världen över. Denna pandemi har satt press på företagens arbetssätt och krävt att de vidtagit åtgärder för att fortsatt kunna bedriva verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Stödjande metoder för elever med koncentrationssvårigheter : - Arbetssätt som främjar läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Emelie Mattsson; Chatrin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :koncentrationssvårigheter; anpassningar; undervisning; läsutveckling; skrivutveckling; lärandeteorier; sociokulturell teori; hjälpmedel;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa lärares, speciallärares och specialpedagogers stödjande metoder och arbetssätt för elever med koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter är ett svårdefinierat begrepp då svårigheterna kan vara primära, situationsbundna eller sekundära. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturens värld i undervisningen : En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs F-3 arbetar med skönlitteratur i undervisningen för att utveckla elevers läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Blomström; Agnes Kramer; [2021]
  Nyckelord :Skönlitteratur; läsförståelse; tematiskt arbete; högläsning; textsamtal;

  Sammanfattning : Studien grundar sig i skönlitteraturens betydelse för undervisningen, där skönlitteraturen kan ha olika betydelser för den undervisande läraren och deras arbete med elevers läsförståelse. I den här studien har syftet varit att ta reda på hur verksamma lärare i årskurs F-3 arbetar med skönlitteratur i sin undervisning för att öka elevers läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Med hemmet som arbetsplats : En fallstudie av virtuellt ledarskap på Svenskt Näringsliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gabriella Hansson; Linnea Hinz; [2021]
  Nyckelord :Virtuellt ledarskap; virtuella team; motivation; effektivitet i virtuella team;

  Sammanfattning : Trots att tekniken för ett mer flexibelt arbetssätt funnits tillgänglig under lång tid har få arbetsgivare anammat ett virtuellt arbetssätt och dess möjligheter förrän det senaste året. I detta hänseende har Covid-19 pandemin medfört en kraftig acceleration av den digitala transformationen, innefattande att organisationer hanterar den dagliga verksamheten virtuellt på distans. LÄS MER

 5. 5. "Vi behöver se varje barns potential" : En intervjustudie om fritidspersonalens praktiska specialpedagogiska förhållningssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Mikaelsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogiska förhållningssätt; fritidspedagogiska arbetssätt; inkludering; pragmatism; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet som arbetar motelever i behov av särskilt stöd anger bedriva sin undervisning. Svaren på frågeställningarna hittadesgenom kvalitativa intervjuer av ett antal skolor inom en större stad i Sverige och viktiga arbetssätt förgenerell verksamhet, inkludering och delaktighet uppmärksammades. LÄS MER