Sökning: "temperamentsforskning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet temperamentsforskning.

  1. 1. Social ångeststörning (SAD) och beteendeinhibering som barn – en psykometrisk och jämförande studie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Anders Håkansson; [2014]
    Nyckelord :Social ångeststörning; BI; BA; temperamentsegenskaper; FFFS; BIS; BAS; behavioral inhibition system; behavioral activation system; KBT; kognitiv beteendeterapi; SAD; performance SAD; social fobi; principal komponentanalys; social inhibering; prinicpal axis factoring; temperamentsdrag; DSM; DSM-IV; mini-SPIN; kovariansanalys; intern konsistens; Liebowitz social anxiety scale; LSAS; LSAS-SR; temperamentsforskning; reinforcement sensitivity theory; beteendeinhibering; beteendeaktivering; explorativ faktoranalys; faktoranalys; ANCOVA; blyghet; social ångest;

    Sammanfattning : Social ångeststörning (SAD) är ett ångestsyndrom som orsakar stor funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet. I föreliggande studie presenteras förklaringsmodeller till SAD med fokus på temperamentsforskning och reinforcement sensitivity theory (RST). LÄS MER