Sökning: "tempererat klimat"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden tempererat klimat.

 1. 1. Hållbar fiskproduktion - En studie av hållbara investeringar i akvaponik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joela Borgryd-Stoltz; Jenny Gustafsson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Akvaponik; tempererat klimat; hållbara investeringar; förutsättningar;

  Sammanfattning : Inledning: Världen är i behov av nya tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att människor även i framtiden har tillgång till fisk. Som ett alternativ till traditionellt fiske finns fiskodlingar och bland dessa metoder ligger akvaponik i framkant. LÄS MER

 2. 2. Immunologin bakom svår ekvin astma

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Andersson; [2019]
  Nyckelord :svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Sammanfattning : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. LÄS MER

 3. 3. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ylva Granberg; [2019]
  Nyckelord :flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Sammanfattning : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. LÄS MER

 4. 4. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Carolina Larsson; [2019]
  Nyckelord :agroforestry; biologisk mångfald; övergödning; växthusgaser; odlingslandskap; jordbruk; trädgårdsodling; tempererat klimat; agroforestry; biodiversity; eutrophication; greenhouse gas; agricultural landscape; agriculture; horticulture; temperate climate;

  Sammanfattning : Miljöproblemen vi som samhälle står inför berör oss alla då maten vi äter påverkas av miljön den produceras i. Likaså påverkas både odlingsmiljön och den omgivande miljön av hur vi odlar maten. Detta arbete syftar till att undersöka ifall alléodling kan bidra till att de svenska miljömålen uppnås och fokuserar på fyra av målen. LÄS MER

 5. 5. Agroforestry i tempererat klimat : identifiering av kunskapsbehov och hypotesformulering för framtida forskning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Tove Sundström; [2019]
  Nyckelord :SAFE; alléodling; kolinlagring; nutrient pump; safety net hypothesis; läckage; mikroklimat; biomassa; beskärning;

  Sammanfattning : Jordbruket behöver göras mer motståndskraftigt under ett klimat som är föränderligt, och negativ miljöpåverkan orsakad av jordbruk, exempelvis näringsläckage, utsläpp av växthusgaser och markerosion, behöver samtidigt minskas. I detta arbete presenteras agroforestry (medvetet användande av träd- och buskar på betes- och jordbruksmark) i tempererat klimat som jordbruksstrategi för att möta dessa behov, med stöd i det långliggande fältexperimentet SITES Agroecological Field Experiment (SAFE). LÄS MER