Sökning: "temporära organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden temporära organisationer.

 1. 1. Verkliga styrningsutmaningar i megaprojekt

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Blerim Mehmeti; Bisan Lina Nashabat; [2021-02-09]
  Nyckelord :megaprojekt; styrning; mål; förutsättningar; risker; utmaningar; projektstyrningsmodeller;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka de motiv, erfarenheter och reflektioner sombeställare av megaprojekt, i det svenska fallet Trafikverket, själva upplever i sin styrningsamt sprida kunskaper kring de praktiska utmaningar som framkommer och på så sättstimulera verksamhetsutveckling bland beställare av megaprojekt.Teori: Det finns tre kritiska perspektiv mot den traditionella projektstyrningslitteraturen sombelyser måltriangelns bristande relevans i megaprojekt, den institutionella miljöns påverkanpå styrningen samt argument för att megaprojekt bör studeras som temporära organisationerMetod: I studien har en kvalitativ och abduktiv ansats valts ut för insamling av empiri genomsemistrukturerade intervjuer med projektledare, controllers, stabschefer och projektchefer. LÄS MER

 2. 2. Hinder i ett expanderande Göteborg - en kvalitativ studie om hur tillgängligheten påverkas för personer med nedsatt rörelse- och synförmåga under ett byggskede

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Törnblad; Elin Wahlström; [2020-08-29]
  Nyckelord :Byggskede; byggregler; upplevd tillgänglighet; nedsatt rörelseförmåga; Construction phase; building laws; perceived accessibility; reduced mobility;

  Sammanfattning : In larger cities it often goes on some kind of construction work, big or small. Construction places can be difficult to get past, as they contain temporary solutions such as diversions of walkways. For individuals with a disability, this can have a significant impact on their day and hamper their ability to fully participate in the community. LÄS MER

 3. 3. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 4. 4. Challenges and benefits of BIM implementation at public clients: : A systematic review

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Saman Penahi; Zafir Jaralla; [2020]
  Nyckelord :Challenges; benefits; BIM; implementation; public client; utmaningar; fördelar; BIM; implementering; offentliga beställare;

  Sammanfattning : The AEC sector is perceived as an interdisciplinary, fragmented, and project-based industry with temporary project organizations. These characteristics establish requirements for efficient communication and collaboration. In the last decade, BIM emerged as a promising IT-tool that may provide enhancements within the AEC sector. LÄS MER

 5. 5. Interorganisatoriska projekt: - Hanteringen av interagerande osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Hildén; Alexandra Zschiedrich; [2019]
  Nyckelord :Temporary organizations; interorganizational project; interactional uncertainty; crisis management; embeddedness; Temporära organisationer; interorganisatoriska projekt; interagerande osäkerhet; krishantering; förankring;

  Sammanfattning : Interagerande osäkerhet är ett viktigt ämne, men ytterst lite forskning har gjorts om dess påverkan på samarbete i interorganisatoriska projekt. Studien fokuserar på frågeställningen på vilka sätt hanteras interagerande osäkerhet i interorganisatoriska projekt. LÄS MER