Sökning: "temporära platser"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden temporära platser.

 1. 1. Byggemenskaper och beträdor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Alexander Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I det här projektet söks en balans mellan den högproduktiva jordbruksmarken och de boendemiljöer som existerar sida vid sida i södra Skåne. Projektet fokuserar på byn Grönby i utkanten av Trelleborgs kommun som en slags testbädd. LÄS MER

 2. 2. Aktion som verktyg i det offentliga rummet : hur landskapsarkitekter och konstnärer kan använda aktionsforskningens metoder som verktyg i arbetsprocessen för att förändra och lösa specifik problematik tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Klaar Stenberg; [2023]
  Nyckelord :aktionsforskning; aktion; offentligt rum; temporär; tillfällig; konst; konceptkonst; installation; performance; landskapsarkitektur; arkitektur;

  Sammanfattning : Ett implementerande av aktionsforskningens metoder som verktyg för landskapsarkitekters och konstnärers gemensamma projekt och arbetsprocesser skulle kunna vara en väg för disciplinerna att skapa ett fungerande samarbete. Genom aktionsforskningens cykliska process finns utrymme för att skapa förändring och lösa problematik i samhället relaterat till vardera disciplins kunskapsbank och det genom aktion i det offentliga rummet. LÄS MER

 3. 3. Platsen och byggtiden : potentialen för upplevelsevärden under järnvägsbyggande

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Hallén; [2023]
  Nyckelord :byggskede; byggtid; järnväg; temporär urbanism; ; upplevelsevärden;

  Sammanfattning : Järnvägsbyggande är ett stort ingrepp som tränger sig på i människors vardagsmiljöer. Miljöer anpassas för att genomförandet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Ska vi äta ute? - en undersökning av ätande utomhus i urban miljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Li-Marie Kåkneryd; [2021]
  Nyckelord :temporary architecture; food architecture; outdoor furniture; wooden architecture; architecture installation; small scale architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ätandet. Det finaste vi har. Vi firar med mat, sörjer med mat och samlas kring mat. Att äta ihop är ett givet sätt att mötas och en självklar del av livet. LÄS MER

 5. 5. Sommargågatan : en långsiktig dialog för det tillfälliga och en tillfällig dialog för det långsiktiga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Maria Andersson; Therese Persson; [2021]
  Nyckelord :fysisk planering; inflytande; medborgardeltagande; medborgardialog; temporära platser; sommargågator;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för kommuner att använda sommargågator som en temporär plats med syfte att utforma något tillfälligt i gaturummet. Sommargågatan kan genom att skapa en fysisk förändring bidra till ett mer konkret förslag för medborgarna och visa hur gatan skulle kunna användas annorlunda. LÄS MER