Sökning: "temporära"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade ordet temporära.

 1. 1. Sommargator : En studie om det temporära användandet av gaturummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Josefine Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Sommargata; temporära aktiviteter; levande stad; mänsklig skala; bilfritt;

  Sammanfattning : Temporära aktiviteter är ett fenomen som blivit alltmer aktuellt inom stadsplaneringen, där man med det temporära kan frångå långa planeringsprocesser för att istället planera på ett snabbare och mer flexibelt sätt. Denna studie undersöker hur Uppsala kommun arbetar med temporärt användande av gaturummet, genom att studera deras arbete med sommargator. LÄS MER

 2. 2. GRAFFITI I GYMNASIESKOLANS BILDUNDERVISNING : Samtidskonsten som inte ges utrymme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Karl Palleschitz; [2024]
  Nyckelord :Visuell kultur; nolltolerans; ämnestraditioner; stoffträngsel;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att öka förståelsen för graffiti som innehåll i visuell kultur i bildundervisningen. I undersökningen har bildlärare på gymnasiet och graffitimålare intervjuats och jämförelse görs av deras definitioner av vad graffiti egentligen är. LÄS MER

 3. 3. Förflyttning av leverantörer från Asien till Europa En kvalitativ studie av två företag om faktorer som påverkar beslutet vid byte av leverantörer mellan två regioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Schollin; Oscar Örtegren; [2023-09-01]
  Nyckelord :Reshoring. Backshoring. Drivers. Barriers. Supplier selection criteria.;

  Sammanfattning : De senaste åren har präglats av omvälvande förändringar i omvärlden, inklusive humanitära kriser som Covid-19 och Ukraina-kriget. Dessa kriser har tydligt visat på ökad sårbarhet i samhällsbärande funktioner i en snabbt globaliserad värld, vilket har drivit på en trend mot regionalisering av tillverkning och handel där syftet är att skapa självförsörjande regioner. LÄS MER

 4. 4. Heart rate estimation from wrist-PPG signals in activity by deep learning methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marie-Ange Stefanos; [2023]
  Nyckelord :Deep Learning; Medical Data; Signal Processing; Heart Rate Estimation; Wrist Photoplethysmography; Djup lärning; Medicinska Data; Signalbehandling; Pulsuppskattning; Handledsfotopletysmograf;

  Sammanfattning : In the context of health improving, the measurement of vital parameters such as heart rate (HR) can provide solutions for health monitoring, prevention and screening for certain chronic diseases. Among the different technologies for HR measuring, photoplethysmography (PPG) technique embedded in smart watches is the most commonly used in the field of consumer electronics since it is comfortable and does not require any user intervention. LÄS MER

 5. 5. Beställarorganisationers framgångsfaktorer och lärande : En intervjustudie över vad som beställarorganisationer ser som sina framgångsfaktorer gällande sitt riskarbete

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Claes Hällström; [2023]
  Nyckelord :Organizational learning; Risk methadology. Knowledge work; Organizational overlap; Organisatoriskt lärande; Kunskapsarbete; Organisatoriskt överlapp; Riskmetodik;

  Sammanfattning : Följande studie är utförd under vårterminen 2019 som ett masterexamensarbete på Trafikverkets avdelning för stora projekt. Med organisatoriskt lärande och projektledning som teoretiskt ramverk studerades vad stora beställarorganisationer ser som sina framgångsfaktorer gällande riskhantering. LÄS MER