Sökning: "temporary use"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade orden temporary use.

 1. 1. Stärkt kognitiv tillgänglighet på folkbiblioteken : En studie av tillgänglighetsarbetet på sex folkbibliotek som finansierats med hjälp av Stärkta bibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna Grelle; Agnes Aspenström; [2022]
  Nyckelord :Accessibility for people with disabilities; Public libraries; Cognitive impairments; Disabilities; Stigmatization; Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning; folkbibliotek; personer med kognitiv funktionsnedsättning; funktionshinder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Introduction. The aim of this master’s thesis is to examine which factors affect how Swedish public libraries, financed by a grant from the Swedish Arts Council, work to improve their accessibility for people with cognitive disabilities. Method. We have used qualitative methods for our study. LÄS MER

 2. 2. Out of the square? : Exploring the task of urban public space.A case: Studies of St: Johannesplan & Konsthallstorget

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Anna van Amersfoort; [2022]
  Nyckelord :Urban planning; urban square; temporary use; urban life; city planning; public spaces; phenomenology; design; urban development; Malmö;

  Sammanfattning : In 2008, Malmö stad, together with Svenska kyrkan,announced an invited competition for designing S:tJohannesplan and Konsthallstorget in Malmö (Malmö Stad 2008). With its central location in the city andvarious options for activities, the area has become a major attraction point. LÄS MER

 3. 3. Att kombinera Shared Space och temporär design : ett utvecklingsförslag för Fyristorg enligt Uppsala kommunsinnerstadsstrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ludvig Pärlefors; [2022]
  Nyckelord :Shared Space; temporär design; Fyristorg; Uppsala innerstadsstrategi; Jan Gehl; stadsliv; gåstad;

  Sammanfattning : I en framtida stad kommer utrymme att vara en begränsande faktor och stadens offentliga rum behöver tillgodose möjligheter kopplat till ett ökat besökstryck med olika intressen. Detta kandidatarbete fokuserar på att besvara frågan hur Fyristorg, ett historiskt torg i centrala Uppsala med genomfartstrafik, kan utformas för att möta kraven på en levande innerstad där mänsklig aktivitet prioriteras samtidigt som trafik tillåts. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 5. 5. Hur tillfälligt anlagda attribut skapar värden i nya stadsdelar : Ur byggaktörers och kommuners perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Nilsson; Elin Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Public amenities; Amenities in urban development; Placemaking; Value creation; Temporary amenities; Temporary land use; Allmänna attribut; Attribut inom stadsutveckling; Placemaking; Värdeskapande; Tillfälliga attribut; Temporär markanvändning;

  Sammanfattning : Stadsutvecklingsprojekt är ofta stora, komplexa och sker under lång tid. Vid utvecklingen av nya stadsdelar sker byggnationen ofta i etapper vilket kan resultera i ytor som saknar ett aktivt syfte. LÄS MER