Sökning: "tempus metod"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tempus metod.

 1. 1. Stryk! Förtydliga! Varför ändrar du tempus här? : En studie om hur lärare formulerar skriftlig återkoppling och vilken effekt den har på elevers skrivprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Andersson; Elin Lagerström; [2020]
  Nyckelord :respons; kvantitativ metod; kvalitativ metod; sociointeraktivt perspektiv; intertextualitet; avskrivning; marginalkommentar; slutkommentar; revidering; utkast; sluttext; nedglidning; normativ; textkedja; beröm; appropriering; adressivitet; responsivitet.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur svensklärare formulerar skriftlig respons på gymnasisters texter. Studien har betraktat lärares responspraktik som en sociointeraktiv handling där texter utvecklas i dialog mellan lärare och elever. Studiens resultat grundar sig i en såväl kvantitativ som kvalitativ metodansats. LÄS MER

 2. 2. Integrerad grammatikundervisning. En pilotstudie om hur elevers texter och metaspråk kan utvecklas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Lessmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans svenskämne sker ofta grammatikundervisningen isolerat, som ett enskilt moment som skall bockas av från det centrala innehållet i läroplanen. En sådan undervisning har i forskning visat sig vara tämligen meningslös om syftet är att bidra till att eleverna skall utveckla sitt språk. LÄS MER

 3. 3. ”Vi sopade hela dagen igår säger vi…" : En jämförande studie över barns sätt att kommunicera genom lek.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olivia Kyllergård; [2017]
  Nyckelord :Lek; kommunikation; lärande; barn och förskola;

  Sammanfattning : Följande studie inleds genom att nämna några framstående forskare, historiska och aktuella, vars teorier och perspektiv gällande barns kommunikation genom lek har haft betydande inverkan på dagens förskola. Några exempel på forskningsområden som framhävs är bland annat barns förmåga till metakommunikation, metakognition, leksignaler men även ickeverbala och verbala strategier. LÄS MER

 4. 4. Håller den måttet? En prövning av Katharina Reiss metod för översättningsanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Måns Hagberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sig an problemet vilken metod som är lämpligast för analys av översättning av skönlitterära verk. Två metoder för översättningsanalys testas och i poppersk anda får den ena försöka vederlägga den andra. LÄS MER