Sökning: "tempus"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet tempus.

 1. 1. Grammatikpolisen - En kvalitativ undersökning av de vanligast förekommande grammatiska misstagen i Eng5 i två klasser i gymnasieskolan, dess betydelse för textens kvalitet samt kopplingar till kunskapskrav och centralt innehåll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kerstin Elmqvist; [2020]
  Nyckelord :Elevtexter engelska 5; Engelska 5 och grammatiken; Grammatiska fel i elevtexter; Grammatikundervisning engelska 5; Vikten av grammatiken i engelska 5;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete undersöker de vanligaste grammatiska felen som elever i två klasser i engelska 5 på gymnasiet gör i sina texter. Elevtexterna är producerade av totalt 22 elever i två klasser på en gymnasieskola i södra Skåne. De tydligaste misstagen och de vanligaste är olika slags fel i verbhanteringen. LÄS MER

 2. 2. Att översätta tempus från spanska: Tempusväxling och utmaningen att översätta perfekt i tre spanska noveller

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Agnes Simonsen; [2020]
  Nyckelord :Lucas Ruiz; El esquiador de fondo; tempus; perfekt; tempusväxling; översättning; litterära översättningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en översättning av tre noveller ur den spanska författaren Lucas Ruiz’ novellsamling El esquiador de fondo (2014). Uppsatsens syfte är att analysera översättningen och bruket av tempus i källtexten. Först i uppsatsen görs en analys av källtexten med hjälp av Hellspong & Ledin (1997). LÄS MER

 3. 3. ”Ett sätt att komma framåt” - En studie av SFI-lärares syn på verbtempus, grammatikundervisning och metaspråkliga termer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Olsson; [2020]
  Nyckelord :sfi; andraspråk; grammatik; grammatikundervisning; tempus; metaspråk;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på grammatikundervisning rörande verb och tempus hos lärare inom utbildningsformen Svenska för invandrare. I styrdokumenten för utbildningsformen finns krav på att eleven ska lära sig ett funktionellt andraspråk. LÄS MER

 4. 4. Stryk! Förtydliga! Varför ändrar du tempus här? : En studie om hur lärare formulerar skriftlig återkoppling och vilken effekt den har på elevers skrivprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Andersson; Elin Lagerström; [2020]
  Nyckelord :respons; kvantitativ metod; kvalitativ metod; sociointeraktivt perspektiv; intertextualitet; avskrivning; marginalkommentar; slutkommentar; revidering; utkast; sluttext; nedglidning; normativ; textkedja; beröm; appropriering; adressivitet; responsivitet.;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur svensklärare formulerar skriftlig respons på gymnasisters texter. Studien har betraktat lärares responspraktik som en sociointeraktiv handling där texter utvecklas i dialog mellan lärare och elever. Studiens resultat grundar sig i en såväl kvantitativ som kvalitativ metodansats. LÄS MER

 5. 5. Vad skiljer den skriftliga kompetensen hos döva och hörselnedsatta elever jämfört med den hos hörande jämnåriga? : En kvantitativ undersökning om verbets tempus och modalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Eldholm; Pia Warrol; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER