Sökning: "teoretisk ansats om barn"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden teoretisk ansats om barn.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. "Att koppla in en specialpedagog är ju ganska stort" : en intervjustudie om föräldrars upplevelse av samverkan och samarbete med specialpedagog i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Larsson Warholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångpunkt i samarbetet och samverkan mellan specialpedagog och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Syftet är att öka kunskapen om föräldrars erfarenheter och upplevelser samt belysa vilka förväntningar föräldrar besitter kring specialpedagogens yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. "Man ska inte vara rädd för att göra olika" : En fenomenografisk studie om förskollärares uppfattningar kring fenomenet arbete med barn i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Hjalmarsson; Ebba Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; barn i behov av stöd; uppfattningar; pedagogiskt arbete; resurser;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar det pedagogiska arbetet med barn i behov av stöd i förskolan. Syftet för denna studie är att beskriva förskollärares pedagogiska förhållningssätt kring fenomenet arbetet med barn i behov av stöd. Frågeställningen studie utgår ifrån är: “Hur uppfattar förskollärare sitt arbete med barn i behov av stöd?”. LÄS MER

 4. 4. Övergång mellan förskola och förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Diana Jonsson; Lindquist Rebecca; [2020-03-02]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; barn i behov av särskilt stöd; metoder för övergångar;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med denna studie är att undersöka och belysa frågor kring övergången mellan förskola och förskoleklass, och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Av särskild vikt är att diskutera de möjligheter och hinder som pedagoger upplever i samband med övergångarna och hur dessa kan bli effektivare för att optimalt främja barnens fortsatta lärande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. ”Då menar inte jag att det ska sitta siffror överallt, det är liksom krumelurer för barnen om det inte står för något.” : En kvalitativ intervjustudie om undervisning av taluppfattning i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Axelsson; Linda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; taluppfattning; Gelman och Gallistels fem grundläggande principer; undervisning; förskollärare; förskolan; lärande utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad de deltagande förskollärarna lyfter som väsentligt i undervisning av taluppfattning i förskolans utomhusmiljö. Studien bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. LÄS MER