Sökning: "teoretisk syntes"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden teoretisk syntes.

 1. 1. Åtgärder som kan förbättra röntgensjuksköterskans följsamhet till basala hygienrutiner med fokus på handhygien : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap; Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap

  Författare :Catarina Andersson; Camilla Lindström; [2019]
  Nyckelord :adherence to guidelines; multimodal intervention; automated observation system; education; information; radiology department; healthcare workers; följsamhet till riktlinjer; multimodala interventioner; automatiserade observationssystem; utbildning; information; röntgenavdelning; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Röntgenavdelningen har ett blandat flöde av patienter vilket medför att denna är en potentiell smittväg för olika sjukdomar. För att minska risken för smittspridning är det viktigt att de basala hygienrutinerna följs, dock visar studier på att följsamheten till de basala hygienrutinerna är låg. LÄS MER

 2. 2. Anpassningar för elever med autism inom de samhällsorienterande ämnena : En litteraturstudie om hur man hjälper elever inom autismspektrat nå upp till kunskapskraven inom de samhällsorienterande ämnena i grundskolan 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonathan Granström Johansson; Markus Hezsö; [2019]
  Nyckelord :Autism; Samhällsorienterande ämnen; kunskapskrav; anpassningar; 4-6;

  Sammanfattning : De samhällsorienterande ämnena ligger till stor del i grund för att skapa ansvarstagande medborgare i dagens samhälle. Hur inkluderas elever med autism, som normalt har svårt med sociala interaktioner, i undervisningen inom de samhällsorienterande ämnena? Samt hur når de upp till de kunskapskrav som ställs i de samhällsorienterande ämnena? Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad det är som gör att elever med autism generellt har svårt att nå kunskapskraven samt hur lärare kan anpassa undervisningen och hjälpa de elever med autism att nå kunskapskraven inom de samhällsorienterande ämnena. LÄS MER

 3. 3. Hur ett certifieringsorgan kan bidra till en hållbar värdekedja : en fallstudie om Svenskt Sigills nya certifiering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Caroline Beck-Friis; Malin Holm; [2019]
  Nyckelord :värdekedja; marknadskanal; hållbar utveckling; hållbart fiske; certifieringsorgan;

  Sammanfattning : Med miljöföroreningar och överfisket i världshaven står fiskbranschen inför stora utmaningar för att ställa om till ett mer hållbart fiske. Landbaserade system för fisk- och skaldjursproduktion är en relativt ny produktionsform som uppkommit där systemen har en uppbyggnad likt ett kretslopp. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans stöd till kvinnor i förlossningsarbete : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Lina Larsson; Pernilla Tomtlund; [2019]
  Nyckelord :support; concept analysis; midwife; information; presence; labor; Stöd; begreppsanalys; barnmorska; information; närvaro; förlossningsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnan i förlossningsarbete har haft stöd vid sin sida genom alla tider. För att få en så omfattande förståelse som möjligt av begreppet ”stöd till kvinnor i förlossningsarbete” genomfördes en begreppsanalys. LÄS MER

 5. 5. Avgörande faktorer för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden : hur inträdesbarriärer har hanterats vid inträde i lantbruksbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Filip Blomqvist; Gustaf Stråkander; [2019]
  Nyckelord :lantbruksföretag; jordbruk; lantbruksbranschen; inträdesbarriärer; barries to entry; avgörande faktorer;

  Sammanfattning : Lantbruksbranschen är kapitalintensiv i förhållande till andra branscher, i Sverige är efterfrågan stor på åkermark och den förväntas bli än större. I kombination med en ökad efterfrågan på mark och arrende i med och ett begränsat utbud har priserna ökat, vilket har orsakat svårigheter att skapa en stabil och lönsam verksamhet. LÄS MER