Sökning: "teoretiska perspektiv för språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden teoretiska perspektiv för språkutveckling.

 1. 1. Musikens betydelse för elevers språkutveckling i ämnet svenska i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rasha El Zaher; Moa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Det sociokulturella perspektivet; Estetiska uttrycksformer; Kreativitet; Mediering; Multimodalitet; Musik; Språkutvecklande arbetssätt; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka svensklärares förhållningssätt till användandet av den estetiska uttrycksformen musik och hur musik kan stimulera elevernas språkutveckling i samband med svenska. Studien inleds med en kort bakgrund till vårt valda forskningsområde, följt av att vi presenterar arbetets syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. TAKK utifrån ett relationsdidaktiskt fokus : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på användning av TAKK

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Nilsson; Nina Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation; TAKK; språkutveckling; kommunikation; didaktik; relationsdidaktiska modellen; förskola; barn.;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation med förkortning TAKK. De två frågeställningar som guidar studien är följande: Varför väljer förskollärarna att använda TAKK i förskolans verksamhet? och Hur kan användningen av TAKK gå till i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Studiens teoretiska utgångspunkt är didaktiskt perspektiv där den relationsdidaktiska modellen är i fokus för att skapa en fördjupad förståelse för förskollärares perspektiv på användning av TAKK. LÄS MER

 3. 3. Språksvårigheter i förskolan : Hur kan språksvårigheter upptäckas och stimuleras?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Hjerpe; [2019]
  Nyckelord :Preschool children; preschool teachers; language development methods; language problems.; Förskolebarn; Förskollärare; Metoder för språkutveckling; Språksvårigheter.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine whether and how the children who have difficulties with the language receive the help they need from the preschool teachers in order to improve their language development. Interview of semi-structured model with five preschool teachers at different kindergartens in the same municipality was conducted, where the pedagogues experiences were requested which methods/routines they work with to detect if children have language problems and what methods/ tools they use to help and stimulate language development, and how they have worked with that has given the best language enhancement in children with language difficulties. LÄS MER

 4. 4. HÖGLÄSNING OCH BOKSAMTAL I FÖRSKOLAN : För möjliggörndet av barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Dikert; Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Boksamtal; förskola; högläsning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur några förskollärare beskriver arbetet med högläsning och boksamtal i relation till att gynna barns språkutveckling. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes i denna kvalitativa studie med målsättningen att skapa en bild av förskollärarnas perspektiv på läsmiljön i förskolan och hur högläsning och boksamtal blir en del av förskolans läsmiljö riktat mot att främja barns språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever : En studie om några lärares, speciallärares och specialpedagogers uppfattning om flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Hagstrand; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; flerspråkighet; andraspråksinlärning; identifiering; specialpedagogik; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur några lärare, speciallärare och specialpedagoger beskriver att flerspråkighetsfaktorn påverkar identifiering av läs- och skrivsvårigheter, och vilken kunskap som de anser behövs för att kunna göra bedömningar med god tillförlitlighet. För att undersöka detta har åtta lärare, speciallärare och specialpedagoger på sammanlagt sex olika grundskolor i två olika kommuner intervjuats i enskilda och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER