Sökning: "teoretiska perspektiv i rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden teoretiska perspektiv i rapport.

 1. 1. Brottsförebyggande urban design på bibliotek

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Maria Hrnjez; [2023]
  Nyckelord :CPTED; Public library; Situational crime prevention; Criminals; Criminal acts; CPTED; Bibliotek; Situationell brottsprevention; Brottsutövare; Brottsliga handlingar;

  Sammanfattning : I denna rapport genomfördes en studie på fem folkbibliotek* i Stockholmsregionen, där bibliotekensomgivning och deras inre fysiska miljö undersöktes. Studien utfördes genom att besöka biblioteken där enbesiktning utfördes med hjälp av ett protokoll skapat utifrån teoretiska principer om situationellbrottsprevention och Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). LÄS MER

 2. 2. Kreditbetygets inverkan på investeringsbeslut och beteende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Brodin; Nahir Ertunga; Ludvig Hellman; [2023]
  Nyckelord :kreditbetyg; obligationsmarknad; uppköp och sammanslagningar; företagsobligationer; financial constraints; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kreditbetygets inverkan på investeringsbeslut och beteende Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89 - Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Måns Brodin, Nahir Ertunga & Ludvig Hellman Handledare: Anamaria Cociorva Nyckelord: Kreditbetyg, obligationsmarknad, uppköp och sammanslagningar, företagsobligationer, financial constraints Forskningsfråga: Har betygstyp påverkan på sannolikheten att genomföra ett förvärv? Syfte: Denna rapport syftar till att undersöka skillnaden i sannolikheten att företag genomför cash-baserade förvärv när de innehar ett investment- kontra speculative-grade kreditbetyg. Studien kommer därmed att undersöka högt betygsatta samt lågt betygsatta, amerikanska bolag under tidsperioden 2000-2015. LÄS MER

 3. 3. Kärt barn har många namn : Hur problematisk skolfrånvaro framställs som socialt problem

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Niclas Edhenholm; [2023]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; School absenteeism; Critical discourse analysis; Problem representation; School withdrawal; Problematisk skolfrånvaro; Skolfrånvaro; Kritisk diskursanalys; Problemframställning; Hemmasittare;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to examine how problematic school absenteeism is produced, depicted and negotiated as a social problem. It aims to do so by studying texts produced by three different parties with a shared responsibility for children and youths experiencing problematic school absenteeism in Sweden: the families, the school system and affiliated authorities, as well as therapy providers commissioned by the social services. LÄS MER

 4. 4. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomi i textilbranschen : en fallstudie om värdet att arbeta med upcycling i textilbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Rumm; Emma Öberg; [2022]
  Nyckelord :Textilbranschen; cirkulär ekonomi; upcycling;

  Sammanfattning : Företagens ansvar inom hållbarhet är väldiskuterat i näringslivet såväl som i samhället. Regeringskansliet rapport om ansvar beskriver hur näringslivet kan främja arbetet inom hållbarhet med hjälp av verktyget Corporate Social Responsibility (CSR). LÄS MER