Sökning: "teoretiska perspektiv på kvalitetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden teoretiska perspektiv på kvalitetsarbete.

 1. 1. Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Björk Matkoski; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Documentation; Literature review; Meaning-making; Preschool; Quality; Systematic quality work; Didaktik; Dokumentation; Förskola; Information; Kvalitet; Litteraturstudie; Meningsskapande; Praktik; Reflektion; Systematiskt kvalitetsarbete; Verksamhet;

  Sammanfattning : Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. LÄS MER

 2. 2. Att leda eller ledas : Förskollärarnas röst i det systematiska kvalitetsarbetet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Brunner Cederlund; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pedagogiskt ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete; autonomi; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur systematiskt kvalitetsarbete realiseras av förskollärarna i relation till en lokal styrkedja. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöks den transformering av policy-uppdraget som sker i en lokal styrkedja med ett flertal policy-aktörer. LÄS MER

 3. 3. Lärandet och den sociala hälsan : En kvalitativ studie om vad gymnasieelever uppfattar som gynnsamt för deras lärande och sociala hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Melihat Tahiri; Nathalie Holm Hörberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; high school students; learning; pedagogy; relationship; social health; Erfarenheter; gymnasieelever; lärande pedagogik; relationer; social hälsa;

  Sammanfattning : Gymnasieskolan ska främja elevernas lärande och välmående. För att eleverna ska få goda förutsättningar för det, bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som utvärderar hur skolan fungerar. Utvärderingarna sker oftast mellan lärare och skolledare, men det är eleverna som drabbas när kvalitetsarbetet inte fungerar. LÄS MER

 4. 4. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 5. 5. Bedömningsstödet - Nytta eller pappersprodukt En studie av möjligheter och hinder med det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Åsa Stenroth; Kjersti Ring; [2019]
  Nyckelord :analys; bedömning; bedömningsstöd; systematiskt kvalitetsarbete; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Det här arbetet vill bidra med att belysa vikten av samverkan mellan lärare, speciallärare och rektorer kring det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling. Syftet med texten är att beskriva på vilka olika sätt rektorer och pedagoger upplever att analysen efter genomförande av det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling kan vara ett användbart verktyg i årskurs 2. LÄS MER