Sökning: "teoretiskt ämne"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden teoretiskt ämne.

 1. 1. Fakta eller förståelse? Analys eller diskussion? En undersökning av vilka kunskaper och förmågar som bedömningsuppgifter på yrkesprogram och högskoleförbredande program efterfrågar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Sigebjer; [2020-06-26]
  Nyckelord :gymnasiet; Högskoleförberedande program; yrkesprogram; likvärdighet; Gy11; kunskapsformer; förmågor; fakta och förståelse; analys; diskussion;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som genomförts under 1994 års läroplan har visat att undervisningen i samhällskunskap på yrkesprogram är mer inriktad på isolerade faktakunskaper och ett vardagligt innehåll, medan undervisningen på högskoleförberedande program är mer inriktad mot förståelse och ett teoretiskt innehåll där eleverna i högre grad får möjlighet att exempelvis analysera, resonera, problematisera och se samband. Det finns emellertid få studier som jämför ämnet samhällskunskap mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program avseende undervisningens utformning och det finns skäl att tro att den senaste läroplansreformen, Gy11, kan ha påverkat skillnaderna mellan programmen. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning i ett lärarperspektiv - framträdande aspekter i undervisning och vad som behövs för implementering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Westlund; [2020]
  Nyckelord :bedömning för lärande; formativ bedömning; gymnasium; implementering; lärarperspektiv; matematik; nyckelstrategier; reflexiv formativ bedömning; transitiv formativ bedömning;

  Sammanfattning : Formativ bedömning har varit ett aktuellt ämne inom didaktikforskning de senaste decennierna, vilket har lett till att många nationer världen över försökt implementera formativ bedömning. I den svenska skolvärlden lyfts formativ bedömning enligt Skolverket fram som ett exempel att arbeta med vetenskaplig grund i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Botten upp, sa sjuksköterskan!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Edhag; Per Isberg; Niclas Wettergren; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Botten upp, sa sjuksköterskan! Seminariedatum: 5 Juni 2019 Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete i Entrepreneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Klara Edhag, Per Isberg & Niclas Wettergren Handledare: Hans Landström Nyckelord: Innovation management, Inkrementell innovation, sjuksköterskor, EDI, Organisationskultur Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap gällande sjuksköterskors möjligheter till arbete med inkrementella innovationer. Studien ämnar till att ur sjuksköterskans perspektiv undersöka hur och om arbetet med inkrementella innovationer på ett svenskt sjukhus fungerar och utifrån detta ge förslag på hur innovationsprocessen kan förbättras. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju praktiskt och teoretiskt och muntligt och skriftligt och analys... Stackars elever, det lät tungt" : En studie om lärares och elevers uppfattningar av kunskapskravet "Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Frida Hansson; Tobias Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kunskapskrav; läroplansteori; samtala om; utvärdera;

  Sammanfattning : Idrottsämnet har gått från att vara enbart ett praktiskt ämne till ett kunskapsämne med teoretiska inslag. Forskning visar dock att gamla traditioner lever kvar. LÄS MER

 5. 5. Hitta rätt recept för den socialainnovationsprocessen! : En studie om decentraliserade organisationsstrukturers betydelse för den sociala innovationsprocessen inom dagligvaruhandeln.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Hansson; Therese Ringström; [2020]
  Nyckelord :Den sociala innovationsprocessen; social innovation; decentraliserad organisationsstruktur; dagligvaruhandeln;

  Sammanfattning : Titel: Hitta rätt recept för den sociala innovationsprocessen! En studie om decentraliseradeorganisationsstrukturers betydelse för den sociala innovationsprocessen inomdagligvaruhandeln. Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning ledarskap & corporate finance, 15 hp Författare: Marcus Hansson & Therese Ringström Nyckelord: Den sociala innovationsprocessen, social innovation och decentraliseradorganisationsstruktur. LÄS MER