Sökning: "teoretiskt perspektiv konst"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden teoretiskt perspektiv konst.

 1. 1. I sagans värld : - Genuspedagogiska utmaningar i förskolans läshörna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Rebecca Hauguth; Emilia Rova; [2018]
  Nyckelord :Genus; Kön; Litteraturläsning; Normkritik; Normkreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att normkritiskt granska litteraturläsning i förskolan, samt det litterära materialet, ur ett genusperspektiv. Studien belyser, med hjälp av ett poststrukturellt perspektiv, vilka möjligheter till normkritik och normkreativitet som förekommer i högläsningsaktiviteter på förskolan, genom att analysera diskursen i såväl litteratur som pedagogens bemötande och förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Se mig, hör mig, möt mig : En studie om danslärares och nyanlända ungdomars möte med dansundervisning i en mångkulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Wennberg; [2017]
  Nyckelord :nyanländ elev; integration; flykting; intervjustudie; intersektionellt perspektiv; psykisk ohälsa; rasism;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs och analyseras nyanlända elevers upplevelse av dansundervisning samt danslärares syn på hur dansundervisning kan användas som ett medel för integration och inkludering av nyanlända. Studien är byggd på intervjuer med nyanlända elever och undervisande danslärare. LÄS MER

 3. 3. Se, Höra, Känna, Göra : En aktionsforskningsstudie om rytmförståelse i samverkan med språk och kropp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Roos Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Music; pedagogy; learning; rhythm; sheet music; rhythm notes; understanding; language; body; body percussion; musik; pedagogik; lärande; rytm; noter; rytmnoter; förståelse; språk; kropp; body percussion;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur arbetssätt och övningar kopplade till språk och kropp kan bidra till förståelse och känsla för noterad rytm hos elever i årskurs 4 till 6, plus hur eleverna reflekterar över sin förståelse. Undersökningen har ett aktionsforskande angreppssätt och görs ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att bygga med konst : en fallstudie om investeringar i konstnärlig gestaltning vid nybyggnation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ingrid Wittbom; Matilda Peltonen; [2015]
  Nyckelord :Artistic figuration; cultural value; investment; financial strategies; Konstnärlig gestaltning; kulturella värden; investering; finansiella strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att förklara hur byggherreföretag investerar i konstnärlig gestaltning. Genom analysen besvaras undersökningsfrågorna som handlar om vilka investeringar och strategier som tillämpas av byggherrarna för konstnärlig gestaltning, samt vilka faktorer som påverkar deras beslut att arbeta med konst och kultur. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan nationella provens skriftliga delprov i svenska och engelska. : Det är lika svårt att bedöma förmågan att skriva uppsats som att bedöma konst.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Elin Egnor; Jasmine Andersson; [2013]
  Nyckelord :nationella prov; likvärdig bedömning; uppsatsbedömning; subjektivitet; kunskapskrav;

  Sammanfattning : En granskning som Skolinspektionen genomförde 2009-2011 visade att bedömning av nationella prov inte är likvärdig och att bedömning av språkämnena har lägst likvärdighet. Till följd av större avvikelser i svenskan anser Skolinspektionen bland annat att svenskan kan lära av engelskan, men rekommenderar i första hand att uppsatsdelen tas bort. LÄS MER