Sökning: "teoretiskt ramverk hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden teoretiskt ramverk hälsa.

 1. 1. Att krama ett barn – En kvalitativ studie om socialsekreterares språkliga praktiker genom dokumentation

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Adam Berglund; [2020]
  Nyckelord :umgängesstöd; dokumentation i socialt arbete; språklig praktik; social praktik; maktrelationer; dominansförhållanden; diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera socialsekreterares språkliga praktik genom dokumentation. Socialsekreterarna i den undersökta verksamheten ger råd och stöd till barn och föräldrar i samband med umgängen. LÄS MER

 2. 2. ”Dans är gay, kan vi inte gå till gymmet?” : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver dansundervisning och bemöter didaktiska dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ericsson Dan; Kryzanauskas Lukas; [2020]
  Nyckelord :Dans; idrott och hälsa; genus; beröring; exponering; didaktik; högstadiet; pragmatismen;

  Sammanfattning : Internationell och nationell forskning konstaterar att dansundervisningen i idrott och hälsa kan vara problematisk att genomföra på grund av de didaktiska dilemman som potentiellt kan uppkomma. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 7-9 arbetar med det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Icke-verbal kommunikation- "Det sker omedvetet, men jag vet att jag gör det"

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johannes Holmström; Martin Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Gester; Icke.verbal kommunikation; kroppsspråk; Nonverbal communication; Paralingvistik; Personligt avstånd;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur den icke-verbala kommunikationen ser ut hos lärare i ämnet idrott och hälsa i idrottsundervisningen. I arbetet undersöks också hur idrottslärarna själva upplever att de använder sig av den icke-verbala kommunikationen i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Prestation, träning eller upplevelse? : Högstadieelevers uppfattningar om friluftsliv i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sara Pavasson Hatta; Petra Wärja; [2020]
  Nyckelord :outdoor education; perception; primary school; friluftsliv; uppfattning; grundskola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Mot bakgrund i tidigare forskning som har gjorts inom fältet är syftet med denna studie att undersöka vad ett mindre urval elever i grundskolans senare del, inom ramen för skolans idrottsundervisning, uppfattar att friluftsliv går ut på kopplat till Engströms praktiker och logiker. Vad anser eleverna att de ska lära sig under lektionerna i friluftsliv? Vilka syften lyfter eleverna med friluftsliv som innehåll i idrott och hälsa? Vilken/vilka logiker och praktiker präglas undervisningen i friluftsliv av enligt eleverna? Metod För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar utgår studien från en kvalitativ ansats med intervjuer med hög grad av standardisering som metod. LÄS MER

 5. 5. Återintegrering efter obstetrisk fisteloperation : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Agnes Hermansson; Elena Skaf; [2020]
  Nyckelord :Obstetrisk fistel ämnesord ; återintegrering ämnesord ; korrektiv operation ämnesord ; integrerad litteraturstudie ämnesord ;

  Sammanfattning : Obstetrisk fistel beskrivs som en abnormal gång mellan vaginan och urinblåsan och/eller rektum, där urin och/eller avföring läcker ut okontrollerat. Den vanligaste orsaken till utvecklandet av obstetrisk fistel är en dystoki. LÄS MER