Sökning: "teoretiskt ramverk hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden teoretiskt ramverk hälsa.

 1. 1. Intersektionalitet inom forskningsfältet äldre lhbtq-personers psykiska hälsa – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Isabell B. Warkki; Tina Kashfi; [2019-06-12]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Gerontologi; LHBTQ; Psykisk hälsa; Folkhälsovetenskap; Intersectionality; Gerontology; LGBTQ; Mental Health; Public Health;

  Sammanfattning : Introduction: The research field of mental health among older LGBTQ persons needs to bedeveloped. An intersectional perspective can contribute to illustrate heterogeneity within thegroup, as well as contribute to increased knowledge on how an individual’s multiple socialpositions interact. LÄS MER

 2. 2. Äldrevänlig stadsplanering i Stockholms stad

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emma Höglund; [2019]
  Nyckelord :age - friendly cities; urban planning; WHO; Stockholm;

  Sammanfattning : Cities are facing a major demographic change where the proportion of older people isexpected to increase. This has drawn attention to the need to make cities more age-friendly,and thus promote health, independence and the active lives of the elderly. LÄS MER

 3. 3. Förskoleverksamhetens psykosociala arbetsmiljö : En studie om förskollärares hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Caroline Nilsson; Elin Lundberg; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; psykosocial; arbetsmiljö; stress; psykisk hälsa ohälsa;

  Sammanfattning : Antalet sjukskrivna förskollärare har ökat kraftigt och förskolläraryrket är nu ett av de yrkendär flest anställda sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa (Försäkringskassan, 2015). Syftetmed studien är att få en ökad kunskap om hur förskollärare upplever att den psykosocialaarbetsmiljön påverkar deras hälsa samt vilka strategier som används för att undvika sådanpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Socionomstudenten och arbetsgivaren

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Folke Risholm; [2019]
  Nyckelord :Privatisering; offentlig sektor; privat sektor; professionalisering; new public management; Max Weber; Handlingsutrymme; kvalitativ metod; socialt arbete; byråkrati;

  Sammanfattning : Socialt arbete är vad man skulle kunna kalla ett relativt ungt fenomen och ett organiserat arbete mot sociala problem är i Sverige inte mycket äldre än 100 år gammalt. Med det sagt kan man förstå att det sociala arbetets karaktär är under ständig förändring, och förhoppningsvis förbättring. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar som "föräldrar" : En hermeneutisk studie som undersöker föräldrars upplevelser och förståelser av sin egen roll i förhållande till sina barns utveckling.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maja Kind; Silje Jangtorp; [2019]
  Nyckelord :förförståelse; förståelse; föräldrar; hermeneutik; roll; symbolisk interaktionism; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur föräldrar upplever och förstår sin egen roll i förhållande till sina barns sociala utveckling. En intressant aspekt som verkar saknas inom forskning om detta är föräldrars subjektiva upplevelser och förståelser. LÄS MER