Sökning: "teoretiskt ramverk omvårdnad"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden teoretiskt ramverk omvårdnad.

 1. 1. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER

 2. 2. Bedsiderapportering jämfört med traditionell rapportering ur paitent- och sjuksköterskeperspektiv - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ebba Berg; Fredrik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Bedside report; traditional report; report; patient participation; patient confidentiality; care; Bedsiderapportering; traditionell rapportering; rapportering; patientdelaktighet; patientsekretess; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan sjuksköterskor vid skiftbyte är en stor och viktig del av sjuksköterskans arbete, och dess innehåll påverkar det resterade arbetsskiftets sysslor. Rapporteringen kan ske på flertalet sätt, exempelvis traditionell rapportering som sker avsides från patienten, eller så kallad bedsiderapportering som sker i patientsalen tillsammans med patienten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av sin kompetens vid vård av utlokaliserade patienter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Dahlvid; Birgitta Landin; [2013]
  Nyckelord :Omvårdnad; patientsäkerhet; utlokaliserad patient; vårdplatser; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Ortopediska kliniken i Malmö tog emot flest utlokaliserade patienter 2012 av samtliga kliniker på Skånes Universitetssjukhus. Detta innebär att patienten vårdas på en vårdenhet som inte är specialiserade på den aktuella diagnosen och vårdas av sjuksköterskor med kompetens av annan specialitet, vilket kan innebära potentiella patientsäkerhetsrisker. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan och Intersektionalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Kollberg; [2012-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskestudenter får tidigt i utbildningen lära sig att de ska ta hänsyn till patientens sociala sammanhang. Faktorer som genus, etnicitet och ålder lyfts upp som väsentliga i omvårdnaden, men verktyg som kan hjälpa sjuksköterskan att resonera kring dessa faktorer är få. LÄS MER