Sökning: "teori delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade orden teori delaktighet.

 1. 1. Dans som kommunikation. En kvalitativ studie om meningsskapande rörelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Bergman; [2018-01-11]
  Nyckelord :Dans; kommunikation; rörelse; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskolan som infördes 2011 uppmärksammas det att elevers förmåga att kommunicera är viktig att utveckla. Syftet med studien är att undersöka hur elevers förmåga att kommunicera genom dans kan fördjupas. Vidare undersöks hur dans kommunicerar samt vilka förmågor som elever kan utveckla genom dans. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 3. 3. En mellanchefs roll i ett förändringsarbete : En fallstudie om hur ett förändringsarbete påverkar en mellanchef

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annakaisa Fjellborg; Matilda Haake; [2018]
  Nyckelord :change management; middle manager; change resistance; health care; förändringsarbete; mellanchef; förändringsmotstånd; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Change is a timeless phenomenon that takes place in organizations daily. Research shows that middle managers are often perceived as opponents of organizational change. On the other hand, research also shows that their role is very important for implementing change. LÄS MER

 4. 4. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram-svårigheter och möjligheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Persson; Carina Lindström; [2018]
  Nyckelord :inkludering; kategorisering; relationer; specialpedagogik; specialpedagogiska perspektiv; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Öka kunskapen om utformning av åtgärdsprogram. Syfte och frågeställning Syftet med undersökningen är att analysera och jämföra hur två skolor i en stor respektive liten kommun skriver fram åtgärdsprogram i årskurs 4–6 men även att ta reda på vilka åtgärder som föreslås. LÄS MER