Sökning: "teori reflektion 1 ledarskap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden teori reflektion 1 ledarskap.

 1. 1. Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en del av ett tvärprofessionellt team riktat mot förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ottosson; Maia Appelfeldt; [2019]
  Nyckelord :organisation; profession; samverkan; specialpedagogens roll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Appelfeldt, Maia och Ottosson, Mia (2019). Komplexitet i samverkan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Handledning och skolutveckling. En kvalitativ intervjustudie av tolv lärares uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vian Talusi; [2016-05-04]
  Nyckelord :handledning; lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte och problemformuleringSyftet med detta arbete är att försöka utveckla hur handledare kan bidra till nyutbildade pedago- gers förståelse av att omsätta och använda sina teoretiska kunskaper från utbildningen i den didaktiska undervisningsverkligheten.Studiens frågeställningar är:1. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta i ett gränsland : En studie om HR-arbetares utsatta position

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ida Arvidsson; Hanna Ivarsson; Josefine Rydhage; [2014]
  Nyckelord :Human resource; Roller; Strategiskt ledarskap; Organisation; Ledarskap; HRM;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa förståelse för hur människor inom HR-avdelningar upplever de olika rollerna som arbetet kräver. Vi ämnar skapa en större medvetenhet för den utsatta position som HR-arbetare befinner sig i, för att belysa och möjliggöra förebyggande åtgärder. LÄS MER

 4. 4. En ledande fråga - Om ledarskap och positivt klassrumsklimat

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Barbro Sääf; Sandra Halldin; [2008]
  Nyckelord :Pedagogisk ledarskap; Klassrumsklimat; Studiero; E;

  Sammanfattning : SammanfattningPedagogens yrkesroll är i ett föränderligt skede, numera krävs en stor yrkeskompetens för att hanterakomplexiteten i att undervisa. Skolan har ett uppdrag att skapa en lärandemiljö som gynnar elevernasutveckling. LÄS MER