Sökning: "teori statsvetenskap rawls"

Hittade 1 uppsats innehållade orden teori statsvetenskap rawls.

  1. 1. Föreställningen om en direkt kontroll : En precisering av John Rawls beslut att exkludera de naturliga nyttigheterna

    Kandidat-uppsats, Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Tommy Sellberg; [2009]
    Nyckelord :statsvetenskap; politisk teori; genteknik;

    Sammanfattning : Framsteg inom genteknik har givit upphov till tanken om en förestående förändring av vår rättviseuppfattning, däribland vilken roll hälsa, intelligens och fantasi kan ha i en distributiv rättviseteori. Denna uppsats syftar till att tydliggöra John Rawls förhållningssätt till dessa nyttigheter, vilken i samtida forskning ofta beskrivs som en exkludering, med hänvisning till att de inte innefattas i Rawls rättviseuppfattning. LÄS MER