Sökning: "teori syntes"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden teori syntes.

 1. 1. Att vårda patienter ur sjuksköterskestudenters perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Rosén; William Norin Smrečki; [2021]
  Nyckelord :Clinical practice; experiences; nursing student; literature review; Erfarenheter; sjuksköterskestudenter; litteraturstudie; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter integrerar teori och praktiska moment med stöd av sjuksköterskor under verksamhetsförlagd utbildning. Vårdandets konst är en process som kräver ständig reflektion för att se och vårda patienters problem och behov. LÄS MER

 2. 2. Att växa upp med naturen : Förskolearkitektur med fokus på att främja relationen till natur och klimat, enkonceptuell utformning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elvira Hjortstam; [2021]
  Nyckelord :Grön Arkitektur; Rum för utomhuspedagogik; biophilic design; Förskolearkitektur;

  Sammanfattning : Idag växer många barn i Sverigeupp i städer och förorter utannågot större kontakt naturen i sinvardag, något som kan bidra tillatt den upplevs som en avlägsenoch skrämmande plats. Våramoderna städer har mycket atterbjuda, men något som inte gåratt förneka är den distanseringtill naturen som skett i takt medurbaniseringen. LÄS MER

 3. 3. Religion spelar ingen roll, men... : - En studie i religionens roll i social inkludering för muslimska nyanlända gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Saga Olsson; Dionis Hasanaj; [2021]
  Nyckelord :Nyanlända; religion; islam; interkulturell pedagogik; sekularitetsnorm; grundad teori; språkintroduktion; social inkludering;

  Sammanfattning : Vår målgrupp för denna studie har varit muslimska nyanlända gymnasieelever. Vi har velat utforska vilken roll religionen upplevs ha i den sociala inkluderingen på skolan. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på jämställdhet, genus och könsroller i skuggan av mångkulturalism och identitetssökning hos invandrarungdomar från Mellanöstern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mirila Bardakji; Koshe Mahmod; [2020-03-09]
  Nyckelord :multikulturalism; patriarkalism; sociokulturalism; könsroller och genus; värdering; familj; identitet och multietnicitet; uppfostran;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med detta arbete är att undersöka vad patriarkalisk uppfostran har för roll i utkristalliseringen av synen på genusfrågan, könsroller och jämställdhet hos elever från Främre orienten enligt intervjuade pedagoger. Vi vill även med detta arbete få vetskap om vilka pedagogiska metoder modersmålslärare och andra pedagoger använder för att implementera den svenska värdegrunden och ge dessa elever en uppfostran i riktning mot jämställdhet och demokrati. LÄS MER

 5. 5. Främjande av skolnärvaro hos elever med hemmasittarproblematik i grundskolans senare år : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karl Ardeberg; [2020]
  Nyckelord :Early school leaving; ESL; school dropout prevention; school motivation; linguistic availability; KASAM; Hemmasittare; problematisk frånvaro; närvarohöjande åtgärder; motivation i skolarbetet; språklig tillgänglighet; KASAM;

  Sammanfattning : Nedanstående systematiska litteraturstudie är en studie av forskning rörande hemmasittarproblematik i grundskolans senare skolår. Syftet för studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka arbetssätt och förhållningssätt som aktuell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för att bryta hemmasittarproblematik och främja närvaro och motivation hos elever i grundskolans senare år i riskzon för permanentad frånvaro och utebliven gymnasiebehörighet. LÄS MER