Sökning: "teorier inom äldreomsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden teorier inom äldreomsorg.

 1. 1. Grus i det kommunala maskineriet : En kvalitativ studie om enhetschefers förutsättningar att hantera sjukfrånvaron inom svensk kommunal äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jenny Filipsson; Ann-Sofie Viklund; [2023]
  Nyckelord :unit managers conditions; sick leave; municipal care for the elderly; work environment; organizational conditions; enhetschefers förutsättningar; sjukfrånvaro; kommunal äldreomsorg; arbetsmiljö; organisatoriska förutsättningar;

  Sammanfattning : Den kommunala äldreomsorgen har hög sjukfrånvaro bland medarbetarna vilket skapar arbetsmiljöproblem för enhetscheferna som har svårt att hantera detta. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för enhetschefers förutsättningar att hantera sjukfrånvaron inom den kommunala äldreomsorgen. LÄS MER

 2. 2. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen : En kvalitativ studie om makt, handlingsutrymme och roll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Albin Rosbäck; Lovisa Wahlstedt; [2023]
  Nyckelord :socialt arbete; biståndshandläggare; äldreomsorg; makt; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplevermakt och handlingsutrymme och vilken påverkan det har på arbetet med den äldre. Vid sökningpå tidigare forskning konstaterades att äldreomsorgen är underprioriterad i forskningen. LÄS MER

 3. 3. Att ha med anhöriga på tåget : En studie om biståndshandläggares upplevelser av samarbetet med anhöriga i utredningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Edbom Devall; Hanna Wiksten; [2023]
  Nyckelord :biståndshandläggare; äldreomsorg; anhöriga; inflytande; samarbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare, som arbetar med biståndsbedömning inom äldreomsorgen, upplever samarbetet med anhöriga och anhörigas inflytande i utredningsprocessen. Tidigare forskning belyser anhörigas essentiella roll i processen inför ett biståndsbeslut då det ofta är de som upptar kontakten och beskriver den äldres hjälpbehov. LÄS MER

 4. 4. Etiska dilemman i användningen av vårdrobotar inom äldreomsorgen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Faeze Rendi; [2023]
  Nyckelord :Ethics; care robot; Debate; Elderly care; Etik; vårdrobot; Debatt; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den åldrande befolkningen och bristen på vårdpersonal utgör betydande utmaningar inom äldreomsorgen. För att möta detta har vårdrobotar framställts som en potentiell lösning för att kompensera för bristen på sjukvårdspersonal. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer har ingen åldersgräns : En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med och skyddsinsatser för äldre personer utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anita Baranowski; Stéphanie Cousu; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Äldre; Insatser; Socialtjänstens arbete; Ålderism; Empowerment och företrädarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket stöd och vilka insatser som i dagsläget finns för äldre personer, 65+, som är utsatta för våld i nära relation och som har vård- och omsorgsbehov. För att kunna besvara studien har vi tagit kontakt med socialtjänstens äldreomsorg, relationsvåldsteamet samt relationsvåldscentrum i Stockholms stad och genomfört semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare samt socialsekreterare. LÄS MER