Sökning: "teorier och begrepp triple bottom line"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden teorier och begrepp triple bottom line.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning - bidrar Global Reporting Initiatives riktlinjer till hållbar utveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Marie Nilsson; Linda Spets; [2016]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative GRI ; Hållbar utveckling; Intressentteorin; Agentteorin; Triple Bottom Line TBL .;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där arbete för en hållbar utveckling uppmärksammas allt mer. Företag kan påverka samhället och miljön omkring dem både positivt och negativt. Genom en hållbarhetsredovisning kan företagen att redovisa sin påverkan på sin omgivning. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility : A brilliant term: but what is the point?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Christoffer Cederholm; Oliver Drijovski; [2011]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; sustainability; samhällsansvar; intressenter; redovisning; hållbarhet; Triple Bottom Line; konkurrensfördelar;

  Sammanfattning : Syfte Denna uppsats syftar till att kartlägga begreppet CSR och redogöra för dess innebörd. Uppsatsen syftar även till att förklara varför företag arbetar med CSR samt hur kunder förhåller sig till detta. Metod Vi har gjort en multipel fallstudie på företagen Electrolux AB, Swedbank AB och Swedish Match AB. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling inom gruv- och skogsindustrin : En kvalitativ jämförelse mellan statliga och privatägda företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Agneta Persson; Sandra Bergman; [2011]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; CSR; GRI;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet med hållbar utveckling har ökat väsentligt under det senaste decenniet och många begrepp har tagits fram för att beskriva detta arbete, exempelvis CSR och Triple Bottom Line. Begreppen syftar till att ta hänsyn till de tre delarna ekonomi, miljö och sociala frågor i ett företags verksamhet. LÄS MER

 4. 4. CSR i plast- och kemibranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Frida Cederholm; Rebecca Svensson; [2009]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) is a topic that is becoming increasingly important in today's society. CSR is a concept whereby companies voluntarily integrate social and environmental concerns both in their business but also in interaction with their stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Kopplingen mellan CSR och Corporate Governance

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Emelie Frisk; Wictoria Nyqvist; [2008]
  Nyckelord :CSR; corporate governance; shareholder theory; legitimacy theory; the Swedish code of corporate governance; CSR; corporate governance; intressentteorin; legitimitetsteorin; den svenska koden för bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Avsikten med studien är att undersöka relationen mellan CSR och corporate governance, från teori och praktik.   Metod: Med bakgrund av forskningsfrågorna tillämpas den induktiva vägen eftersom vi ser på praktiken, men tolkar teorin utifrån den teorietiska referensramen tillsammans med empirisk data från två företag som undersökningsobjekt, vilket även leder till abduktion. LÄS MER