Sökning: "teorier om barns inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden teorier om barns inflytande.

 1. 1. Barns inflytande i planerade aktiviteter i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang om barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amelie Lönegren; Angelica Stoor; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Power; Norms; Children´s influence; Participation; Förskola; Förskollärare; Makt; Normer; Barns inflytande; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska och materiella miljön för de yngsta barnen. : En observationsstudie av de yngsta barnens tillgång till miljöer och material i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Caroline Enqvist; Nina Henriksson; [2019]
  Nyckelord :förskola; miljö; yngsta barnen; material; barnperspektiv och barns perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskolans fysiska miljö är utformad utifrån de yngsta barnen och vilka material barnen har tillgång till. Fokus har legat på att genom observationer kartlägga miljöer och material på fyra förskolor i en mellanstor stad i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Fostran och frihet. En kvalitativ intervjustudie om pedagogers resonemang och arbete med barns inflytande och delaktighet i förskolan.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elvira Sparre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur verksamma pedagoger i förskolan resonerar kring sitt arbete med barns inflytande och delaktighet. Syftet rymmer även en undersökning av de möjligheter och begränsningar pedagogernas resonemang visar samt hur dessa kan kopplas till teorier kring makt och styrning. LÄS MER

 4. 4. Har du smakat såsen? - Möjligheter & begränsningar för barns inflytande under förskolans måltidssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Fridén; Jeanette Hjortberg; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; förskola; styrning; normer; traditioner; regler; förhandla; måltidssituation.;

  Sammanfattning : Idén till denna studie uppkom då vi har en personlig relation via våra egna barn och matsituationer i förskola och skola. Syftet var att undersöka närmare vilket inflytande barn har under måltiden samt vad barnen kan och inte kan förhandla om i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Om jag är mätt så är jag mätt - barns inflytande och pedagogers makt vid måltidssituationen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Nord; Sandra Weikert; [2017]
  Nyckelord :delaktighet; förskola; inflytande; makt; motstånd; måltidssituation; normer; regler;

  Sammanfattning : Bakgrunden till vårt intresse av att undersöka barns inflytande och delaktighet i förskolan har kommit av diskussioner med pedagoger ute på olika förskolor. Pedagogerna menar att barnen har mycket inflytande och delaktighet i verksamheten men vi har inte sett att detta förekommit när vi varit på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller arbetat som vikarie. LÄS MER