Sökning: "teorier om massmedia"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden teorier om massmedia.

 1. 1. Hur fenomenet incels framställs och kategoriseras. : En översiktsstudie om incel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jonny Jonsson; Björn Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social Work; Incels; Radicalization; Socialt arbete; Incels; Radikalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt var att utifrån en kvalitativ utgångspunkt sammanställa vetenskapliga studier för att klargöra hur incels framställs inom den offentliga debatten och forskning. Detta för att redogöra för hur incels kan kategoriseras och kunna bedöma vem som kan eller ska arbeta med incels. LÄS MER

 2. 2. Film, från upplevelse till text : En kritisk diskursanalys om audiovisuella uttrycksmedel i massmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Klas Hasselrot; [2021]
  Nyckelord :Fairclough; kritisk diskursanalys; audiovisuell; filmrecension; Michel Chion; hearing what the eye see;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur man i massmedia artikulerar audiovisuellauttrycksmedel, hur den audiovisuella diskursen har utvecklats under tre decennier och ividare led förändrat den sociala praktiken. Studien går även in på vilka psykologiskakognitioner som kan påverkas av perceptioner och hur man i senare led artikulerar dessatankar. LÄS MER

 3. 3. De ansiktslösa i hopplöshetens fördärv : En kritisk diskursanalys av nyhetsmediers samhällsdebatt om gängkriminaliteten i Sverige

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Rosati Örsell; [2021]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; gang criminality; identities; mass media; social debate; social hierarchies of power; stigmatization processes; Gängkriminalitet; identiteter; kritisk diskursanalys; massmedia; samhällsdebatt; sociala makthierarkier; stigmatiseringsprocesser;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur personer i gängkriminella miljöer konstrueras samt positioneras i den nyhetsmediala samhällsdebatten om gängkriminalitet i Sverige genom att studera publicerade debattartiklar från en specifik tidsperiod. Studien utgår från ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv som menar att verkligheten formas och tolkas genom språkliga diskurser, varför valda analysverktyg har ett lingvistiskt fokus där texternas lexikala aspekter undersöks, liksom deras anspråk på gängkriminalitetens orsaker och lösningar. LÄS MER

 4. 4. Svenska medier och konstruktionen av invandrare : En kvalitativ diskursanalys om hur medier konstruerar en bild av invandrare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Louise Linder; Caroline Alawie; [2020]
  Nyckelord :invandrare; massmedia; stereotyper; rasism; integration; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie är baserad på 40 artiklar från nyhetskällorna Aftonbladets och Dagens Nyheter, där vi undersöker vilka språkliga mönster som framträder. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken diskurs som blir mest framträdande om invandrare i svenska massmedier och vilka egenskaper tillskrivs invandrare i svenska massmedier. LÄS MER

 5. 5. Höfthållare, sport och Svenska Dagbladet : En undersökning av genus i Svenska Dagbladet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Lindén; Andreas Forshage; [2018]
  Nyckelord :Genus; Kvinnligt; Manligt; Reklamannonser; Stereotyper; Massmedia; Svenskundervisning; Bildanalys; Textanalys;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur genus gestaltas i reklamannonser i tidningen Svenska Dagbladet i specifika årtal och över tid fram tills nutid. Syftet är att undersöka vilka skillnader som finns gällande genus de specifika årtalen 1905, 1925, 1945, 1965, 1985, 2005, 2018 och över tid. LÄS MER