Sökning: "teorier om socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 684 uppsatser innehållade orden teorier om socialt arbete.

 1. 1. Relationerna mellan samer och Svenska kyrkan : En kvalitativ studie med två öppna intervjuer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mona Brink; [2019]
  Nyckelord :Samer; Kultur; Urfolk Ursprungsfolk; Diskriminering;

  Sammanfattning : En diskriminerande praktik uppstår om/när Svenska kyrkans diakonala sociala arbete inte utförs med det kulturella mångfaldsperspektivet i fokus. Det är/blir också ett problem om verksamheten utformas utan att samerna är delaktiga i frågor som rör urfolk. LÄS MER

 2. 2. Everybody’s talkin’. Lönens roll i relationen mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emil Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Chef; Goffman; Handlingsutrymme; Lön; Socialt arbete; Socialtjänsten; Socionom;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lönens roll i förhållandet mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten, samt hur första linjens chefer upplever sitt handlingsutrymme i lönerevisionsprocessen. Studien bygger på intervjuer med fem chefer vid kommuner i Skåne. LÄS MER

 3. 3. Relationsskapande arbetsmetoder på fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidshemspersonals syn på sitt arbete med barns goda sociala relationer och socialt utanförskap

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lina Skoog; Maria Zibrova; [2019]
  Nyckelord :Sociala relationer; socialt utanförskap; fritidshem; sociokulturellt perspektiv; barndomssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att synliggöra och ta reda på fritidshemspersonals syn på hur dom arbetar med barns sociala relationer och socialt utanförskap på fritidshemmet. Studien bygger på kvalitativa metoder och utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med elva personer som jobbar på fritidshem. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars erfarenhet av tvångsvård : En kvalitativ studie av ungdomars upplevelse av tvångsvård på Statens institutionsstyrelses hem under 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ylva Hammarström; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :compulsory treatment; correction facilities; young people; abuse of power; thematic analysis; participation; tvångsvård; ungdomar; maktmissbruk; tematisk analys; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen har varit att lyfta fram ungdomarnas egna ord av att befinna sig inom Statens institutionsstyrelses vård i Sverige. För att få en djup och beskrivande bild har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och analyserat vårt material utifrån en tematisk analys av texterna i boken ”Kärlek + Lycka + Svek= Tårar”, utgiven 2017 av Statens institutionsstyrelse där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter av livet på ett SiS-hem. LÄS MER

 5. 5. Hur allvarligt anses partnervåld vara mot en man jämfört med mot en kvinna? : En vinjettstudie om bedömningar och insatser för kvinnor och män utsatta för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Mikaela Andersson; Filip Edorsson; [2019]
  Nyckelord :domestic partner violence; women exposed to violence; men exposed to violence; social constructivism; gender theory; partnervåld; våldsutsatta kvinnor; våldsutsatta män; socialkonstruktivism; genusteori;

  Sammanfattning : Partnervåld innefattar våld i nära relationer i en partnerrelation. Tidigare forskning kring partnervåld fokuserar främst på våldet gentemot kvinnor, med manliga förövare. Manliga offer utsatta för partnervåld diskuteras sällan, och forskningen om ämnet är begränsat. LÄS MER