Sökning: "teoritriangulering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet teoritriangulering.

 1. 1. Varför är "hemmasittare" frånvarande från skolan? : ett inifrånperspektiv på karriärer av skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Diana Ivarsson; Tanja Nurminen; [2016]
  Nyckelord :truancy; school absenteeism; alienation; insider perspective; dropouts; skolk; skolfrånvaro; utanförskap; inifrånperspektiv; hemmasittare;

  Sammanfattning : The aim of the study was to gain an understanding from an insider perspective why dropouts are absent from school. Four qualitative interviews were conducted with former dropouts and two qualitative interviews with school representatives. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en intraprenör : En studie om den organisatoriska kontextens betydelse för intraprenöriellt beteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isabel Engberg; Sara Lundström; [2014]
  Nyckelord :Corporate Entrepeneur; Intracorporate Intrapreneur; Intrapreneur; Innovation; Organizational context; Organizational culture; Organizational climate.; Intraprenör; Innovation; Organisatorisk kontext; Organisationskultur; Organisationsklimat;

  Sammanfattning : Intraprenörskapär ett relativt okänt begrepp i jämförelse sin motsvarighet entreprenörskap. Intraprenören kan stå för förnyelse och mervärdesskapande inom en redan etablerad organisation. LÄS MER

 3. 3. Handelshamnen, Karlskrona : En attraktiv och levande del av Trossö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Sofia Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :attraktiv stad; levande stad; stadsförnyelse; hamnförnyelse; hamn; teoritriangulering;

  Sammanfattning : Under senare år har förändringar i stadsmiljön ofta inneburit förnyelse av områden som tappat sin tidigare huvudfunktion. På många håll i Sverige skapas nya stadsdelar där det tidigare funnits industrier, varv eller traditionell hamnverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Har Försvarsmakten förutsättningar för att förändras?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Per Carlemalm; [2011]
  Nyckelord :ALvesson; Brunsson; Kotter; management; CMS; entitativ; organisationskultur; organisation; förändring; legitimitet; myndighet; Försvarsmakten; teoritriangulering; triangulering;

  Sammanfattning : Att genomföra större förändringar i en organisation är svårt och förändringsarbete i Försvarsmakten har visat sig vara mycket svårt. Uppsatsen vill besvara problemformuleringen:Hur kan förutsättningar till förändring i Försvarsmakten analyseras och beskrivas?För att få en bredd på angreppssättet kommer en systemperspektiv ansats att antas och tre olika teoretiska perspektiv kommer att användas för att analysera och beskriva förutsättningar för förändring i FM. LÄS MER

 5. 5. Hjälpfröknar och pojkpanik – en kvalitativ studie om pedagogers bemötande av barn i förskolan ur ett genusperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Axelsson; Åsa Wennström; [2009-01-15]
  Nyckelord :genus; förskola; bemötande; flickor; pojkar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att utifrån ett genusperspektiv studera hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar vid måltider och i tamburen i förskolan. De frågeställningar vi hade var  Finns det skillnader i uppmärksamheten riktad mot flickor och pojkar i måltidssituationen respektive i tamburen, med avseende på de observerade situationerna?  Finns det skillnader i intentioner och handlingar hos pedagogerna?Utifrån en kvalitativ metod intervjuades pedagoger och observationer videofilmades på två olika förskolor i Västra Götaland. LÄS MER