Sökning: "terapi upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden terapi upplevelse.

 1. 1. Stora Sundby Hästterapi

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Zachrisson; [2022]
  Nyckelord :Eskilstuna; Stora Sundby; Alberga; Häst; Hästterapi; Folkets Hus;

  Sammanfattning : The project, a hybrid between a community house and a center for horse led therapy, is designed with the intention of exploring the classic barn typology and modernizing a classical timber technique called bole house or post-and-plank. The building is situated in the northernmost part of the land belonging to Stora Sundby Castle and lies near Alberga city center. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av icke-farmakologisk smärtlindring prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Inga Lisa Axman Sara; Pontus Lundstedt; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Non-Pharmacological; Pain; Pain management; Prehospital; Specialist Nurse; Erfarenheter; Icke-farmakologisk; Prehospital; Smärta; Smärtlindring; Specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste orsakerna till att patienter söker kontakt med hälso- och sjukvård är smärta. Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och definieras internationellt som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk och potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. LÄS MER

 3. 3. Djurassisterad terapi som del i omvårdnaden av äldre med kognitiv nedsättning eller demens : Inom särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jonas Christiansson; Joanna Rönneke; [2021]
  Nyckelord :demens; djurassisterad terapi; effekt; hälsofrämjande omvårdnad; kognitiv nedsättning; personcentrerad vård; sjuksköterska; särskilt boende; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kognitiv nedsättning och demens är degenererande tillstånd som kräver komplex omvårdnad då påverkan sker på både kognitiva funktioner, kommunikationsförmåga och psykiskt mående. Tillstånden kräver ofta farmakologisk behandling vilket oundvikligt riskerar att leda till biverkningar för den äldre. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om barns upplevelser av att möta sällskapsdjur på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jannica Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Companion animal; care; pet therapy; hospital; animal-assited; children and children’s perspective;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering Barn som vårdas på sjukhus kan uppleva det som skrämmande och obehagligt. De känner oro, ångest och det kanske blir en skräckfylld upplevelse. Rädsla för smärtsamma ingrepp som procedurer med nålar är vanliga. LÄS MER

 5. 5. Hur gestaltar sig den härbärgerande funktionen? : Psykoterapeuters upplevelser i den kliniska praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Peter Conradi; [2021]
  Nyckelord :Härbärgerande funktion; Terapeutens upplevelse; Projektiv identifikation; Motöverföring;

  Sammanfattning : Inledning: Inom psykoanalysen finns välkända teorier som beskriver den härbärgerande funktionen. Begreppet har också beskrivits i flertalet erfarenhetsbaserade fallstudier men är svårare att finna empiriska studier om. LÄS MER