Sökning: "terje johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden terje johansson.

  1. 1. Bilder och bildskapande i skola och fritidshem

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Linn Gölén; Niklas Hillborg; [2016]
    Nyckelord :bildanalys; genus; identitet; kulturanalys; reklam;

    Sammanfattning : Syfte med det här examensarbetet har varit att titta på vad det finns för bilder i de miljöer i skola och fritidshem där ett mer informellt lärande sker. Detta för att undersöka hur arbetet med bilder bedrivs, synen på bilder och bildskapande inom verksamheten och att utifrån ett normkritiskt synsätt titta på hur bilder placeras samt vad som går att se i bildernas innehåll gällande identitetsskapande, genusmönster och reklambudskap. LÄS MER