Sökning: "terminally ill"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden terminally ill.

 1. 1. VÅRD AV PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nalin Haidar; Houda Mirza; [2021]
  Nyckelord :Communication; education; palliative care; support; terminally ill; the end of life care; Kommunikation; livets slutskede; palliativt vårdande; utbildning; samarbete; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård som ges under sista tiden i en patients liv och målet är att lindra och främja välbefinnande för en god vårdkvalitet i livets slutskede. Sjuksköterskor i palliativ vård har ett stort ansvar gentemot både patienter och närstående. LÄS MER

 2. 2. Attitudes among Swedish medical students towards assisted dying

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Benjamin Hegarty; [2021]
  Nyckelord :Medical student; assisted dying; euthanasia; physician-assisted suicide; Sweden;

  Sammanfattning : IntroductionOver the last decades a positive shift in attitudes towards legalisation of assisted dying (AD) (AD including euthanasia (EUT) and physician-assisted suicide (PAS)) have occurred in western Europe. Physicians are generally more negative than the general public toward legalisation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterkors erfarenheter och attityder till aktiv dödshjälp. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ebba Adrian; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; dödshjälp; aktiv dödshjälp; sjuksköterskor; assisterad död; euthanasia; assisted death; nurses; literature review; experiences; attitudes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige men tillämpas idag i ett flertal länder i världen med olika bestämmelser. Patienter som avslutar sina liv med aktiv dödshjälp är oftast terminalt sjuka. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenhet av delaktighet vid palliativ vård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Moa Gustafsson; Mahdi Rezaq Nema; [2020]
  Nyckelord :Experience; palliative care; participation; relatives; Delaktighet; erfarenhet; närstående och palliativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitet för individen och dess närstående vid livets slut. För närstående till patienter som är obotligt sjuka kommer livet att förändras, vilket kan påverka både det vardagliga livet samt känslor och tankar som kommer under patientens sista sjukdomstid. LÄS MER

 5. 5. När döden kommer in i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Camilla Enoxon; [2020]
  Nyckelord :Psychodynamic; Psychotherapy; Death; Dying patient; Terminally ill; Psykodynamisk; Psykoterapi; Död; Döende patient; Livshotande sjukdom;

  Sammanfattning : Inledning: Psykoterapi och psykoanalys är påfallande frånvarande i studier när det gäller palliativ vård och död. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur psykoterapeuter arbetar i terapi med döende patienter. LÄS MER