Sökning: "tes och tre argument"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden tes och tre argument.

 1. 1. Sveriges förhållande till Nordiska Motståndsrörelsen: En normativ argumentationsanalys av Sveriges rapport till CERD från år 2017

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Koch; [2019]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; NMR; yttrandefrihet; grundlagen; FN; CERD; demonstrationsfrihet; hattal; hets mot folkgrupp; rättighetskrock; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen växt det senaste decenniet. De har arrangerat allmänna sammankomster och synts i offentliga politiska sammanhang. Det har gjort att en diskussion om yttrandefrihet och rättigheter har kommit till ytan. LÄS MER

 2. 2. Könsdiskriminerande reklam : - Lagstiftarens ovilja att lagreglera och de samhälleliga konsekvenserna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Charlotte Söderlund; Rebecca Wong; [2016]
  Nyckelord :Könsdiskriminerande reklam;

  Sammanfattning : Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam har varit föremål för diskussion sedan 1970-talet. Trots att drygt 40 år passerat sedan den första utredningen har rättslig reglering ännu inte genomförts. Det har visat sig problematiskt att anpassa lagstiftning efter tryck- och yttrandefrihet. LÄS MER

 3. 3. Holding No One Responsible : A Critical Assessment of David Copp's Collective Moral Autonomy Thesis

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Anton Eriksson; [2013]
  Nyckelord :collective agency; collective responsibility; David Copp; collective moral autonomy thesis;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kritisera David Copps collective moral autonomy thesis. Denna tes säger att det är möjligt för kollektiv att ha moraliska förpliktelser och vara moraliskt ansvariga trots att ingen av dess medlemmar har motsvarande egenskaper. Copp har fört fram två argument och tre exempel till stöd för sin tes. LÄS MER

 4. 4. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oskar Rendel; [2012]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; graffiti; funktion; nolltolerans; klotterpolicy; Stockholm;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört 2012 på vid institutionen för stad och land på SLU i Ultuna. Bakgrunden är att Stockholm under flera års tid har haft en väldigt repressiv inställning gentemot fenomenet graffiti, det brukar kallas för nolltoleransen. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet. En studie av barns delaktighet i styrdokument och arbetsplaner.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Eva Åhlund Ask; [2009-08-20]
  Nyckelord :delaktighet; kvalitet; lärande; miljöns utformning; Lpfö 98; argumentationsanalys; hermeneutik;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt övergripande syfte med denna studie är att utifrån en deskriptiv utgångspunkt undersöka dels vad barn ska lära sig i förskolan om delaktighet och dels vad man menar med/hur man ser på barns deaktighet i förskola, i styrdokument och tidigare forskning. Jag fokuserar på följande tre frågeställningar, Hur förstås barns delaktighet i styrdokument och i förskolans arbetsplaner? Vad ska barn lära sig i förskolan om delaktighet? Varför ska barn göras delaktiga i dagens förskola? Teori: Mina teoretiska utgångspunkter är två: hermeneutik vars ontologi tillåter ett antal ståndpunkter och att vi alltid har en viss förförståelse av det vi vill undersöka. LÄS MER