Sökning: "textanalys bibeln"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden textanalys bibeln.

 1. 1. Från synd till välsignelse - Vägen till ett svenskkyrkligt accepterande av homosexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Robert Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; homosexualitet; HBTQ; genuin homosexualitet; Socialkonstruktivism; kristendom; bibeltolkning; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Uppsatsen följer den teologiska bearbetningen av homosexualitet inom Svenska kyrkan mellan 1974 och 2005 i syfte att förstå utvecklingen från en traditionellt entydigt avvisande hållning till en mer nyanserad och accepterande hållning. Detta görs genom kvalitativ och komparativ textanalys, av ett urval centrala dokument som initierats av olika maktbärande instanser och ämbetsinnehavare inom Svenska kyrkan, med fokus på bibeltolkning och bibelbruk. LÄS MER

 2. 2. I faktakunskapens tidevarv : Hur läsning av skönlitteraturen kan brygga utbildning och bildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linus Christenson; [2019]
  Nyckelord :Bildning; Faktakunskap; Läsarter; Religionskunskap; Skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att undersöka om arbete med skönlitteratur och skilda läsarter i religionskunskapsundervisningen kan uppfylla både utbildnings- som bildningsmål. Genom textanalys har tre textbidrag undersökts och tolkats. LÄS MER

 3. 3. Är alla inkluderade? : En analys av förslag till Svenska kyrkans kyrkohandbok från 2016 ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gina Poroli; [2017]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; kyrkohandboksförslag; andraspråkstalare; inkludering;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras de 17 inledningsord som presenteras i Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2016 (2016). Uppsatsens syfte är att undersöka om dessa inledningsord är lätta att förstå för en andraspråkstalare. LÄS MER

 4. 4. Biblisk symbolism : en undersökning om den bibliska symbolismen i Bröderna Lejonhjärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Sandra Tapper; Sandra Eriksson; [2001]
  Nyckelord :barnlitteratur; symboler; tecken; Bibeln; jungiansk psykologi; litteraturanalys; symbolteori; Astrid Lindgren; Bröderna Lejonhjärta; trygghetsgestalter;

  Sammanfattning : Syftet med denna examensuppsats var att fördjupa oss i de bibliska symbolerna och försöka återfinna dem i barnlitteratur. Vi bestämde oss för att utgå ifrån barnboken Bröderna Lejonhjärta, av Astrid Lindgren. LÄS MER