Sökning: "textanalys funktionell grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden textanalys funktionell grammatik.

 1. 1. Stefan, Jimmie eller Jesus? : En kritisk diskursanalytisk studie av fyra nomineringsgruppers valprogram inför kyrkovalet 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :David Petersen; [2021]
  Nyckelord :Kyrkoval; Svenska kyrkan; valprogram; nomineringsgrupper; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik; textanalys; visuella processer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll Svenska kyrkan tillskrivs i dagens sekulära samhälle, av olika kyrkopolitiska nomineringsgrupper i deras valprogram. Min ansats är språkvetenskaplig och jag utgår från den kritiska diskursanalysen och den systemisk-funktionella grammatiken, och analyserar fyra kyrkopolitiska nomineringsgruppers valprogram inför kyrkovalet 2017. LÄS MER

 2. 2. Språkliga skillnader i texter i olika betygssteg. : Textanalys av elevtexter i nationella provet för årskurs 9 från 2014 i svenska och svenska som andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Krage; [2021]
  Nyckelord :Elevtextanalys; svenska och svenska som andraspråk; systemisk funktionell grammatik; grammatiska metaforer; processer;

  Sammanfattning : Sammanfattning I den här studien analyseras 40 texter i svenska och svenska som andraspråk åk.9 från NP 2013/2014. Syftet är att identifiera vilka språkliga skillnader som finns i de olika betygsstegen och om möjligt koppla dessa till vardagsspråk och kunskapsspråk. LÄS MER

 3. 3. “En gång fanns en liten pojke. Han var 17 år.” : Hur elever i årskurs 3 beskriver karaktärer och miljö i berättande texter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Hedenberg; Hava Nurula; [2021]
  Nyckelord :berättande texter; textanalys; systemisk-funktionell grammatik; ordklasser; beskrivningar; årskurs 3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever gör beskrivningar i sina berättande texter och vad dessa beskrivningar ger läsaren för någon information. Syftet är även att ta reda på vilken ordklass de främst använder sig av för att göra beskrivningar. LÄS MER

 4. 4. "Frisk och glad så säger stjärnorna att du är.” : En kritisk diskursanalys av hur samhälleliga normer och normalföreställningar om människor reproduceras i svenska horoskop från 1971 och 2021

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Julia Fors; [2021]
  Nyckelord :Horoskop; socialkonstruktivism; kritisk diskursanalys; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Horoskopet som koncept sträcker sig långt tillbaka i tiden och är idag ett vanligt inslag i dags- och nöjestidningar. Eftersom horoskopet därmed är en samhällelig text innefattar det normer och normalföreställningar som reproduceras genom diskursiva handlingar. LÄS MER

 5. 5. Meningen med rubriken : En analys av hur rubrikerna i tre svenska dagstidningar har förändrats på 25 år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Ninni Dickson; [2021]
  Nyckelord :Rubrik; tidningsspråk; digital produktion; redigering; textanalys; nominalfraser; finita verb;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på om, och i så fall hur, dagstidningarnas rubriksättning har förändrats under de senaste åren samt om rubriksättningen har påverkats av tidningarnas inträde på internet. Jag har gått igenom alla rubriker i tre svenska dagstidningar under en specifik dag 1996, det vill säga innan tidningarna fanns på nätet. LÄS MER