Sökning: "textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 3345 uppsatser innehållade ordet textanalys.

 1. 1. ”Är det en han eller hon?” En kvalitativ studie om hur genus framställs i barnlitteratur samt hur barn och förskollärare samtalar om kön under boksamtal.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Backlund Agnes; Dagermark Hanna; [2022]
  Nyckelord :Genus; kön; femininitet; maskulinitet; barnlitteratur; normkreativitet;

  Sammanfattning : Syn på genus är något som formas i både hem och förskola. Både människor, material och miljöer påverkar individens uppfattning och syn gällande sin egen identitet och andras. Barn påverkas tidigt av rådande normer i samhället på olika vis. LÄS MER

 2. 2. "Vaccinvägrarna stoppar glädjen” : en kvalitativ textanalys av hur vaccinmotståndare gestaltas i nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Erica Eriksson; Louise Lund; [2022]
  Nyckelord :Vaccinmotståndare; covid-19; inflammatorisk debatt; bemötande; gestaltningsteorin; kvalitativ textanalys; nyhetsrapportering; General Works;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur vaccinmotståndare gestaltas i tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Studien undersöker vilken tonalitet, vilka formuleringar och vilka ordval journalisterna använder för att beskriva och framställa vaccinmotståndarna. LÄS MER

 3. 3. Visionen om interkulturell kompetens i Lgr11 - moderna språk och tyska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Helene Reintjes; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; interkulturell kompetens; kultur; moderna språk; tyska;

  Sammanfattning : Kurs- och läroplaner styr svensk skolas syfte, mål och innehåll. Vår nuvarande läroplan Lgr11 är en lärares främsta styrdokument och jag har velat undersöka vad som står i denna skrivelse avseende kultur med utgångspunkt i moderna språk med fokus på tyska. LÄS MER

 4. 4. Tsunamikatastrofen - En svensk katastrof? : En kvalitativ textanalys av svensk medias rapportering av tsunamikatastrofens offer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ludwig Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Tsunamikatastrofen; Offernarrativ; Kvalitativ Textanalys; Samtidshistoria; Svenska Nyheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how Swedish media portrayed victims of the tsunami disaster and the tropes and themes that was presented in interviews with victims. Two major Swedish newspapers were used in the study. LÄS MER

 5. 5. Miljö och demokrati i svenska läroböcker : En kvalitativ textanalys av hur miljöproblemen skildras ur ett demokratiskt perspektiv i svenska läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Magnus Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :läromedel; textanalys; framing-analys; demokrati; miljö; antropocentrism; ekocentrism;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur svenska läromedel i samhällskunskap för gymnasiet skildrar miljöproblem utifrån ett demokratiskt perspektiv. Mot bakgrund av Läroplan för gymnasiet 2011:s skrivelser och tidigare forskning om demokrati och miljömedvetenhet i läromedel genomförs en kvalitativ textanalys av fem läroböcker. LÄS MER