Sökning: "textbindning"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet textbindning.

 1. 1. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 2. 2. Konnektion i gymnasieelevers texter. En komparativ analys av konnektivbruk i hand- respektive datorskrivna texter från nationella provet i Svenska 3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tove Almquist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks textbindning i form av satskonnektion i 24 elevtexter skrivna vårterminen 2015 inom ramen för det nationella provet i Svenska 3, för att ta reda på huruvida konnektivbindningen skiljer sig åt mellan hand- och datorskrivna texter respektive låg- och högbetygstexter. Studiens frågeställningar är 1) Hur ser konnektivbruket ut i texter skrivna för hand respektive på dator och finns det några skillnader mellan de olika skrivredskapen?2) Hur ser konnektivbruket ut i texter som tilldelats högt respektive lågt betyg och finns det några skillnader mellan de olika betygen?Metoden som används är en kvalitativ textanalys. LÄS MER

 3. 3. Klarspråk och händelsenotiser : en klarspråksanalys av Polisens händelsenotiser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Lisa Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :klarspråk; Polisen; interpersonell analys; Polismyndigheten; händelsenotiser; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks Polismyndigehtens händelsenotiser ur ett klarspråksperspektiv. Syftet är att undersöka om, och i vilken utsträckning, notiserna använder klarspråk. Klarspråksanvändandet undersöks i sex olika aspekter: interpersonell analys, lexikon, disposition, textbindning, handlingars utövare och språklig korrekthet. LÄS MER

 4. 4. Kollaborativt lärande i förhållande till språklig variation, textbindning, textstruktur, interpunktion och stavfel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adelina Dema; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skillnaderna mellan tre individuella elevtexter och en gemensam elevtext. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilken roll elevers skrivutveckling har i förhållande till ett kollaborativit lärande. Det kollaborativa arbetet har genomförts av samma tre elever som har skrivit de tre individuella elevtexterna. LÄS MER

 5. 5. Hur ser skrivförmågan ut hos elever med svenska som modersmål i åk 2?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nigar Darabi; Dastan Mam-Aga; [2019]
  Nyckelord :svenska som modersmål; elevers skrivförmåga; homogent klassrum; textanalys; textbindning; skriftspråksregler; ordförråd; morfologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skrivförmågan ser ut hos några elever med svenska som modersmål i årskurs 2. Studien utgår från tio elevtexter som analyserats utifrån olika kriterier och en intervju med klassläraren samt en elevenkät som besvarats av 20 informanter. LÄS MER