Sökning: "textilers kretslopp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden textilers kretslopp.

  1. 1. Textilers kretslopp - En studie om återvinningstekniker och -möjligheter

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

    Författare :Hanna Carlsson; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER