Sökning: "textkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet textkompetens.

 1. 1. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
  Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet. LÄS MER

 2. 2. I don’t understand?! : En studie om hur myndighetsinformation tillgängliggörs för nyanlända svenskar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Denise Johansson; [2015]
  Nyckelord :Easy-to-Read; Target group adaptation; Authority texts; Immigrants; Text design; Information design; Lättläst; Målgruppsanpassning; Myndighetstext; Nyanlända; Textdesign; Informationsdesign;

  Sammanfattning : This is a thesis on information design with a focus on text design. The purpose of this study is to gather knowledge about how information on the Easy-to-Read website, of the police, should be composed so that immigrants more easily will be able to read and understand the content. LÄS MER

 3. 3. Skrift, bild och ljud : en studie av elevers digitala texter producerade i appen Book Creator

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anne Haarstad Öberg; [2014]
  Nyckelord :multimodalitet; semiotiska resurser; funktionell specialisering; funktionell tyngd; komposition; multimodal affordance; digitalt skrivande;

  Sammanfattning : Dagens elever möter texter som består av många olika delar, så kallade multimodala texter. Dessa texter kombinerar verbal text, bilder, diagram, film med mera. I denna undersökning skriver tre elever berättelser i appen Book Creator för iPad. LÄS MER

 4. 4. Språkdidaktik i ämnet Svenska : En studie om textkompetens och undervisning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anna Silkisberg; [2012]
  Nyckelord :students; textcapability; swedish topic; didactic working methods; elever; textkompetens; ämnet svenska; didaktiska arbetsmetoder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att finnas eller inte finnas : En läromedelsanalys i svenska som andraspråk och engelska med fokus på bias och porträttering av minoriteter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Racic; Maja Zdrnja; [2011]
  Nyckelord :bias; ethnicity; textbook analysis; textbooks; minorities; Sweden; bias; läromedelsanalys; minoriteter; nationella minoriteter; didaktisk textkompetens; etnicitet; svenska som andraspråk; engelska; läromedel;

  Sammanfattning : The content of teaching materials considerably affects pupils’ attitudes and worldview. This paper is an analysis of textbooks used in 7th through 9th grade of the Swedish School system in Swedish as a Second Language (SSL) and English as a Foreign Language (EFL). LÄS MER