Sökning: "texttriangeln"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet texttriangeln.

 1. 1. Att lära sig skriva : En jämförande studie av elevtexter skrivna i årskurs 3 efter två olika undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stina Lindqvist; Ida Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Writing teaching methods; traditional writing method; reading through writing RtW ; digital tools; year 3; text triangle; Skrivundervisningsmetoder; traditionell skrivundervisning; att skriva sig till läsning ASL ; digitala verktyg; årskurs 3; texttriangeln;

  Sammanfattning : I dagens skola finns ingen entydig uppfattning om hur den första skrivinlärningen ska ske, med penna och papper eller med hjälp av digitala verktyg. Syftet med denna studie är att jämföra elevtexter från årskurs 3 skrivna efter traditionell skrivundervisning och metoden Att skriva sig till läsning (ASL). LÄS MER

 2. 2. Kulturkrock och skrivchock : En jämförande undersökningav elevtexter från årskurs 5 i indisk respektive svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Malin Sandberg; [2020]
  Nyckelord :India; pupil text analysis; grade 5; linguistic factors; text triangle; argumentative texts; Indien; elevtextanalys; årskurs 5; språkliga faktorer; texttriangeln; argumenterande text;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Konsten att ge respons : Hur lärare använder skriftlig respons för att stötta elevers skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gabriella Petersson; Malin Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Feedback; Respons; Skriftlig respons; Skrivutveckling; Texttriangeln; Återkoppling.;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om lärares skriftliga respons till elever för att stötta deras skrivutveckling. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur några lärare använder sig av skriftlig respons samt hur lärare upplever att deras respons stöttar elevers skrivutveckling. LÄS MER

 4. 4. Ska det vara de, dem eller dom? : En språknorm i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Matilda Kallio; [2019]
  Nyckelord :de; dem; dom; pronomen; talspråk; skriftspråk; språknorm; språkförändring; språkriktighet;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hur gymnasielever använder de, dem och dom i de skriftliga delarna av nationella proven i Svenska 1 och 3. Genom en variabelanalys har de, dem och dom beräknats i sammanlagt 120 texter uppdelade i Svenska 1 och 3 samt mellan betygen E-C-A. Därefter har den felaktiga användningen analyserats. LÄS MER

 5. 5. ”Vi kan lära oss av varandra och få tips” : En undersökning om hur texttriangeln kan fungera som ett stöd när elever ger respons till varandra och om elevers attityd till kamratrespons.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marlene Berg; Madeleine Lygnestad; [2019]
  Nyckelord :Attityd; kamratrespons; skrivutveckling; texttriangeln;

  Sammanfattning : På de nationella proven i årskurs 6, presterar eleverna sämst på delprov C, där de testas på sin skriftliga förmåga. Tidigare forskning visar att elever är vana vid att få summativ respons istället för formativ respons samt att elever saknar kunskaper om hur användbar respons ges. LÄS MER