Sökning: "textuella drag"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden textuella drag.

 1. 1. ”Varför lyste hans öron röda?” Appraisal i noveller och textsamtal i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2021-08-16]
  Nyckelord :Appraisal-teori; narrativ genre; evaluering; andraspråksinlärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I studien analyseras känslor och värderingar i noveller ur en antologi för andraspråksundervisning i syfte att belysa komplexiteten i det språk som andraspråksinlärare möter i narrativa texter. Utifrån begrepp inom appraisal-teorins ramverk har evalueringar i narrativa texter kunnat identifieras, kategoriseras och analyseras. LÄS MER

 2. 2. Den komplexa domen. En genreanalys av brottmålsdomar från en hovrätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elin Söndergaard; [2021-06-24]
  Nyckelord :domar; professionell diskurs; genre; drag; röster;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en analys av genren brottmålsdomar från en hovrätt. Syftet med en dom är att den dels ska presentera hur domstolen dömt, dels motivera varför domstolen dömt just så. Domen ska kunna förstås av de som berörs av målet och samtidigt vara juridiskt korrekt, vilket skapar en komplex skrivsituation. LÄS MER

 3. 3. The Stela of Tita : Renewed Considerations on a late Middle Kingdom Stela at Museum Gustavianum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emmaline Trossvik; [2020]
  Nyckelord :Middle kingdom; stelae; iconography; Egyptian titles; Gustavianum;

  Sammanfattning : Private funerary stelae are a vital bundle of material in Egyptological research that may reveal plenty of information in terms of e.g. social structures, religious practices and linguistics. LÄS MER

 4. 4. Klimat och miljö i den svenska politiken : En kvalitativ innehållsanalys av Miljöpartiets och Sverigedemokraternas miljöpolitiska inriktning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap; Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Amanda Diedrichs Haglund; Kristina Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Miljöpolitik; Djupekologi; Ekologisk modernisering; Miljöpartiet de gröna; Sverigedemokraterna; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Miljö- och klimatfrågor är något som fått allt större fokus i den politiska sfären de senaste åren samt inför riksdagsvalet 2018 ansågs frågan vara den viktigaste hos de svenska medborgarna. Uppsatsen har som avsikt att undersöka Sverigedemokraternas och Miljöpartiets miljöpolitik utifrån fyra aspekter och vi kommer då undersöka vilken vetenskaplig teori som ligger närmast partiernas miljöpolitiska ståndpunkter. LÄS MER

 5. 5. ”Ett antal understreck ett antal understreck ett antal understreck” : En komparativ textanalys av en skriftlig respektive talsyntetiserad version av uppgiftsinstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Madeleine Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Text-to-speech; text analysis; Swedish; high school; school task instruction; Talsyntes; textanalys; svenska; gymnasiet; uppgiftsinstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom en komparativ funktionell textanalys jämföra textuella och språkliga drag i en skriftlig respektive talsyntetiserad version av svensklärares uppgiftsinstruktioner. Studiens teoretiska ramverk grundar sig på J. LÄS MER