Sökning: "textvärldar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet textvärldar.

 1. 1. "Glädje och frihet från resten av världen" En kvalitativ undersökning om gymnasieelever som älskar att titta på tv-serier på fritiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sofia Oldin Cederwall; [2021-04-29]
  Nyckelord :tv-serier; fritidsfiktioner; textvärldar; läsning; litteraturdidaktik; upplevelseläsning; instrumentell läsning;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the engaging and motivational factors of television series among students in an upper secondary school in Western Sweden who state they enjoy this form of multimedia in their leisure time. Moreover, this study aims to investigate the students’ attitudes towards a possible implementation of television series as a pedagogical resource in the classroom. LÄS MER

 2. 2. ”Man har en verktygslåda och jobba med” : En studie av barnbibliotekariers förhållningssätt till multimodala textvärldar, digitala verktyg och medier samt läsmotivation i det läsfrämjande arbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Frisk; Elisabeth Johansson; [2021]
  Nyckelord :Läsfrämjande; multimodalitet; digitala verktyg; digitala medier; folkbibliotek; barnbibliotekarie;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to gain insight into how children's librarians, at public libraries, work to promote reading towards children between the ages of 6 and 16. The two main purposes were to study the view of reading and investigate how they   approach the multimodal world where digital media and tools make a complement to traditional media and how the work with  them can be related to reading motivation. LÄS MER

 3. 3. "En pedagogisk fuling" : svensklärares syn på bedömning av multimodala texter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Martin Klinge; Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :multimodala texter; bedömning; läroplansteori; multiliteracies; Cultural-Historical Activity Theory; gymnasieskolan; svenskämnet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra vad som försvårar svensklärares bedömning av multimodala texter eftersom bristfällig bedömning hämmar elevernas möjligheter att utveckla sin digitala kompetens och exkluderar elevernas textvärldar. För att undersöka lärarnas bedömningssvårigheter intervjuade vi sex svensklärare på gymnasienivå angående deras bedömningsstrategier. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare år : en undersökning om lärares användning av vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Malin Håkansson; Johanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; vardagsnära texter; literacy; tidig skolålder; sociokulturellt perspektiv; populärkultur; texttyper; textvärldar;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lärare arbetar med vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling. För att besvara vår frågeställning har vi tagit hjälp av tidigare forskning samt litteratur för att åstadkomma förståelse och bakgrund för hur läs- och skrivinlärning numera beskrivs som läs- och skrivutveckling med hänsyn till de texter och den populärkultur som eleverna växer upp med. LÄS MER

 5. 5. Mellan pluggvägrande pojkar och duktiga flickor. Attityder, intressen och möjligheter tillläsning bland flickor på utvalda yrkesprogram

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks läsintresse, läsattityder och läsmöjligheter bland kvinnliga elever som studerar på gymnasieskolans yrkesprogram. Med utgångspunkt i vår samtids allt snabbare mediala och digitala utveckling finns ett behov att identifiera skönlitteraturens plats i ungdomars vardag. LÄS MER