Sökning: "the Battle of Suomussalmi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden the Battle of Suomussalmi.

  1. 1. Slaget vid Suomussalmi : Om hur den finska sidan använde manövertänkande, taktiska grundprinciper och förmågor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Väinö Lilja; [2009]
    Nyckelord :Winter War; the Battle of Suomussalmi; maneuver thinking; basic tactical principles; basic warfare abilities; Vinterkriget; Suomussalmi; manövertänkande; taktiska grundprinciper; grundläggande förmågor;

    Sammanfattning : Finlands kamp mot det mycket större Sovjetunionen under vinterkriget skildras i denna uppsats i form av en fallstudie av slaget i Suomussalmi. Det görs även en beskrivning av de militärteorier som är centrala för analysen i uppsatsen. LÄS MER